BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaród Jadwiga (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Zmiany w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Changes in Farming after the European Union Accession
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 207-212, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze, Struktura produkcji rolniczej, Integracja gospodarcza Polski z UE
Arable farm, Farm household income, Agricultural production structure, Poland's economic integration with the EU
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Na podstawie danych GUS przeanalizowano sytuację gospodarstw rolnych województwa zachodniopomorskiego przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Przedmiotem badań było przeciętne gospodarstwo rolne województwa w latach 2002 i 2010 r. Dla gospodarstw w analizowanych latach zbudowano modele programowania stochastycznego. Ich rozwiązania wskazały optymalną strukturę produkcji i dochód rolniczy jaki można było osiągnąć w danych warunkach, a także ryzyko jego realizacji. Celem artykułu było ukazanie zmian w gospodarstwach rolnych po podpisaniu przez Polskę traktatu akcesyjnego. Zmiany te dotyczyły zmniejszenia liczby zwłaszcza gospodarstw najmniejszych, zwiększenia powierzchni gospodarstw, znacznego zwiększenia dochodu rolniczego, a więc i poprawy sytuacji finansowej ludności wiejskiej. Wzrost dochodu zapewniły głównie dotacje unijne. (abstrakt oryginalny)

The paper examines the situation of farms in Zachodniopomorskie voivodship using the GUS data - before and after Poland's accession to the European Union. Stochastic programming models were specified for selected years. Solutions h indicate the optimal structure of production, farm income that could have been achieved given the circumstances and the risk of its implementation. The aim of the study is to show changes in farm sector after the signing of the Accession Treaty by Poland. The changes particularly involve the reduction of the smallest farm number, increasing the farm area, a significant increase in agricultural income, and, thus, improve the financial situation of the rural population. The increase in revenue was mainly provided by the EU grants. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kalkulacje rolnicze. 2002, 2010: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Barzkowice (biuletyny), 2-21.
  2. Kiryluk- Drylska E., Baer-Nawrocka A. 2010: Wpływ akcesji do Unii Europejskiej na poziom i relacje cenowe w rolnictwie polskim (analiza długookresowa). Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 85, 59-67.
  3. Krawiec B. 1991: Metody optymalizacji w rolnictwie. PWN, Łódź.
  4. Lorencewicz E. 2008: Zmiany w wyposażeniu technicznym wybranych gospodarstw rolnych po przystąpieniu Polski do unii Europejskiej. Inżynieria Rolnicza, 5(103), 73-79.
  5. Poczta W. 2008: Wpływ integracji z UE na sytuację strukturalną, produkcyjną i ekonomiczną polskiego rolnictwa. Ekspertyza dla IERGŻ-PIB, 1-41.
  6. Zwolak J. 2010: Kierunki zmian w środkach trwałych rolnictwa po wejściu do UE. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 85, 69 -80 .
  7. Wronkowska R. (red.). 2011: Raport z wyników PSR 2010. Urząd Statystyczny w Szczecinie, 37-52.
  8. Witryna internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Opracyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa, [www.funduszestrukturalne.gov.pl], odczyt 2005.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu