BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sztando Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Przedmiot i podmiot strategii rozwoju gminy
Objects and Subject of Local Communes Strategy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 467-474,bibliogr.10 poz.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Rozwój, Gmina, Strategia rozwoju gminy
Development, District, District development strategy
Note
summ.
Abstract
Polskie samorządy lokalne przygotowują i wdrażają liczne dokumenty planistyczne obejmujące swym zakresem merytorycznym fragment lub całość ich obszaru działalności. Jest to wynik dyspozycji ustawowych oraz działań fakultatywnych wynikających z uwarunkowań rozwoju gminy, z potrzeb społeczności lokalnej, przedsiębiorców i środowiska naturalnego, a także z zamiarów władz samorządowych. Są to przede wszystkim: strategia rozwoju; budżet; wieloletni program inwestycyjny; plan gospodarki odpadami; program ochrony środowiska; program promocji; program bezpieczeństwa publicznego; program edukacji ekologicznej; program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; plan rozwoju lokalnego; wieloletni plan finansowy; studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; program przeciwdziałania narkomanii; program rewitalizacji (zwykle fragmentu miasta); plan urządzeniowo-rolny; program rozwoju oświaty; program lokalnej polityki gospodarczej; projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; plany rozwoju poszczególnych wsi.(fragment tekstu)

The article is devoted to the definition problems of local development strategy subject and objects. The introductory part presents processes of planning characteristic to communes and typica| er rors made in them. Later in the article he tbcuses on definition difficulties and points results of incor rect solutions. As a consequence of criticism he suggests his own solution and enriches it by straieojc task formulate recommendations.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Berman N.: Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego - budowanie lepszej przyszłości gospodarczej w polskich gminach. Municipum, Warszawa 2000.
  2. Bieniecki J, Szczupak B.: Strategia rozwoju lokalnego. W: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Red. A. Klasik, F. Kuźnik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
  3. Biniecki J., Szczupak B.: Strategiczne myślenie o przyszłości gminy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 2004.
  4. Brol R.: Teoria i praktyka planowania strategicznego na szczeblu lokalnym. W: Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z UE. Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 1999.
  5. Klasik A.: Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 2002.
  6. Nowińska E.: Strategia rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997.
  7. Sztando A.: Analiza strategiczna jednostek samorządu terytorialnego. W: Metody oceny rozwoju regionalnego. Red. D. Strahl. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  8. Sztando A.: Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gmin. "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 11, s. 12-29.
  9. Wysocka E., Babiński J., Topczewska T., Trojanek M., Mzyk E.: Strategia i polityka rozwoju gmin i województw. Podstawy metodyczne. Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa- Poznań-Zielona Góra 1996.
  10. Wysocka E.. Koniński J.: Strategia rozwoju województw i gmin. Teoria i praktyka. Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa-Zielona Góra 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu