BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waśniewska Anetta (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Szanse i zagrożenia rozwoju ekonomii społecznej (na podstawie badań)
Opportunities and Hazards of the Social Economy Development (on the Basis of Research)
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 358-364, tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Keyword
Ekonomia społeczna, Wykluczenie społeczne, Organizacje pozarządowe
Social economy, Social exclusion, Non-governmental organisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ekonomia społeczna obejmuje różne sfery życia społecznego i gospodarczego. Jej ideą jest pomoc ludziom, a w szczególności przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym. Celem referatu jest przedstawienie szans i zagrożeń rozwoju ekonomii społecznej na obszarze podregionu elbląskiego na podstawie przeprowadzonych wywiadów w grupie 76 organizacji pozarządowych. Badanie odbyło się w maju 2010 r. w ramach Obserwatorium Ekonomii Społecznej.(abstrakt oryginalny)

Social economy refers to the public as well as business sector. The idea of social economy is to help people and especially counteract social exclusion. The aim of this report is to present the opportunities and hazards of the social economy development in Elbląg and its area based on the survey which was carried out in May 2010 within the framework of The Observatory of Social Economy among 76 non-governmental organizations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ekonomia Społeczna, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225, dostęp 24.06.2010 r.
  2. Morawski W., Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2001.
  3. Narski Z., Ekonomia społeczna: zarys popularny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
  4. Obserwatorium Ekonomii Społecznej, www.owies.org.pl.
  5. Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu OWIES, http://www.eswip.pl.
  6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU 2003, nr 96, poz. 874 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu