BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świszcz Grzegorz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zastosowanie kodeksu dobrych praktyk jako narzędzia nadzoru nad spółkami komunalnymi
Application of Code of Good Practice as a Supervision Tool for Municipal Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 492-499, tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Nadzór, Spółki, Kodeks dobrych praktyk
Supervision, Companies, Code of Good Practice
Note
summ.
Abstract
Sektor publiczny odgrywa szczególną rolę w kreowaniu mechanizmów obronnych, jak również łagodzeniu negatywnych następstw ewentualnego załamania. Nie oznacza to oczywiście, że jest odporny na kryzys. Kreowanie skutecznej polityki wymaga bowiem poniesienia odpowiednich obciążeń związanych ze spadkiem przychodów, jak również ze wzrostem wydatków budżetowych zrównano na szczeblu państwowym, wojewódzkim, powiatowym, jak i gminnym. W obliczu kryzysu jednostki samorządu terytorialnego powinny zwrócić szczególną uwagę na efektywniejszą alokację środków publicznych. Ich skuteczne wydatkowanie powinien wspierać odpowiednio skonstruowany system nadzorczy, zwłaszcza ten sprawowany na najniższych szczeblach struktur samorządu. Na poziomie gminy odpowiednio skonstruowane mechanizmy nadzorcze mogą być z powodzeniem wykorzystane do monitorowania spółek znajdujących się w jej zasobach. Dobrze ukształtowany zbiór dobrych praktyk może prowadzić do wzrostu transparentności, a zarazem poprawy efektywności stosujących go podmiotów. Zwiększenie przejrzystości funkcjonowania spółki wzmacnia poczucie odpowiedzialności, co w następstwie może wpływać na lepszy dobór kadry kierownicze Oprawę jakości zarządzania mieniem publicznym. System nadzoru korporacyjnego z pogodzeniem sprawdza się w spółkach publicznych, tak więc rodzi się pytanie natury technicznej dlaaczego nie zastosować pewnych jego elementów na poziomie zasobów gminnych?(fragment tekstu)

Author presents the impact of corporate governance on the functioning ofcompanies in ihe municipal resources as well as the essence of corporate govemance. In the article author attempts to conform the Code of Good Practice of selected companies listed on the Warsaw Stock Exchange for the purposes ot municipal companies. Modified supervision system was presented as atool to increase transparency and efficiency of the companies. In the summary, author presents pros and cons of imntation of proposed solutions(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. P. Tamowicz, Dzierżanowski M.: Biała księga nadzoru korporacyjnego. Gdańsk 2002, s. 15
  2. A. Słomka-Gołebieska: Corporate governance. CeDeWu. Warszawa 2006. s. 11.
  3. M. Jerzmowska: Nadzór korporacyjny. PWE. Warszawa 2002, s. 23.
  4. A. Cadbury: Raport of the committe on the fmancial aspects of corporate gorernance. London 1992. s. 14.
  5. M. Aluchna: Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych. SGH, Warszawa 2007
  6. Zasady nadzoru korporacyjnego OECD. Ministerstwo Skarbu Państwa. Warszawa 2004. s. 11
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu