BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomaszek Edyta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ pozytywnych przemian systemu oświaty w Polsce na rozwój lokalnej edukacji na przykładzie miasta Świnoujście
The Changes in the Polish Educational System and their Impact on a Local Education Grounded on the Example of the Town of Świnoujście
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 500-506, tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Oświata, Edukacja, Rozwój, Miasto
Education system, Education, Development, City
Note
summ.
Abstract
Rozwój definiowany jest jako wszelki i długotrwały proces kierunkowych zmian, w których wyróżnia się prawidłowo po sobie następujące etapy przemian danego obiektu lub układu, wykazujące stwierdzalne różnicowanie się pod określonym względem, albo proces kierunkowych przemian, w którego toku obiekty lub układy danego rodzaju przechodzą do form lub stanów bardziej złożonych, wyższych, doskonalszych pod określonym względem. Przeprowadzona w Polsce, na początku ostatniej dekady XX wieku, transformacja ustrojowa zmieniła warunki działania podmiotów funkcjonujących w tej rzeczywistości. W wyniku przeobrażeń organizacyjnych, społeczno-gospodarczych, zachodzących w kraju, nastąpiła modyfikacja kompetencji i zadań związanych z reformą administracyjną państwa i dokonanymi reformami systemowymi. Zmiana warunków społeczno-ustrojowych na zupełnie innej pozycji sytuuje samorząd terytorialny, który jako gospodarz w terenie ponosi odpowiedzialność za rozwój gospodarczy, współpracę z otoczeniem, standard życia społeczności lokalnych. Jednostki samorządu terytorialnego pełnią znaczącą rolę w pobudzaniu oraz sterowaniu procesami rozwojowymi na ściśle określonym terenie.(fragment tekstu)

The article is about systemie changes in the country which results with changes in the Polish education and system of its finance. There are also identified opportunities for commune entities as a support of local development and local education connected with the systemie transtormation. There is presented an example of development and investment in local education in Świnoujście(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. B. Filipiak. M. Kogut. A. Szewczuk. M. Zioło: Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania. finanse, procedury. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2005. s. 7.
  2. B. Filipiak: Zadania władz samorządowych we wspieraniu rozwoju lokalnego. W: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Rozwój, innowacyjność, infrastruktura. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 501. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2008. s. 39.
  3. E.Tomaszek: Racjonalizacja lokalnego system edukacji jako czynnik społecznego rozwoju. W: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty..., s. 203
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu