BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wacinkiewicz Daniel (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Organizacja i funkcjonowanie rad nadzorczych w spółkach komunalnych jako instrument realizacji funkcji nadzoru właścicielskiego przez jednostki samorządu terytorialnego
The Organisation and Functioning of Supervisory Boards in Council Coimpanies as the Instrument of the Realization of Corporate Governance Function by Territorial Self-Government Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 515-524
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Spółki, Rada nadzorcza spółki, Nadzór właścicielski, Samorząd terytorialny
Companies, Supervisory board of the company, Shareholders supervision, Local government
Note
summ.
Abstract
Tytuł niniejszego opracowania wskazuje jednoznacznie, iż jego przedmiotem będzie analiza poświęcona nadzorowi właścicielskiemu realizowanemu przez jednostki samorządu terytorialnego - jednak pojęcie to jest najczęściej "rezerwowane" dla obszaru działania Skarbu Państwa. Nadzór właścicielski stanowi jedną z postaci nadzoru gospodarczego, a zatem funkcji ingerencji organów władzy publicznej w sferę gospodarki, podejmowanej w interesie publicznym, wobec samodzielnych (autonomicznych) uczestników rynku, działających na własną odpowiedzialność i ryzyko4. Instytucja nadzoru właścicielskiego, jak słusznie zauważa K. Strzyczkowski, jest pochodną występowania państwa w życiu gospodarczym nie tylko jako dysponenta imperium, ale także dominium. Z tych to powodów w literaturze przedmiotu określenia (definicje) nadzoru właścicielskiego wiążą go głównie ze spółkami Skarbu Państwa. I tak, pod pojęciem nadzoru właścicielskiego rozumieć należy "wykonywanie uprawnjeń wynikających z tytułu uczestnictwa Skarbu Państwa w strukturze właścicielskiej państwowych osób prawnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa - w sposób zorganizowany w strukturze urzędu organu administracji rządowej lub w strukturze podmiotu publicznego( np. agencji państwowej) właściwego w sprawach gospodarowania mieniem, reprezentacji lub ochrony interesów Skarbu Państwa(fragment tekstu)

The analysis included in the study is devoted to institutions of corporate governance realised by territorial self-govemment units, as well as the organisation and functioning ot supervisory boards of council companies. According to legally binding rules. there is no prescriptive model of corporate gvernance. Therefore, the definition of corporate governance is provided by formulating appropriaie standards and guidelines realized. inter alia. by OECD Guidelines on Corporate Governance of State- Owned Enterprises. These guidelines can be easily applied to self-government. In view of the aims council corporate governance and supervisory board members responsible for a wide range of activities and duties, it is undoubtedly incredibly essential to choose representatives of appropriaie competences and qualifications and to review their work eftlciently.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. K. Strzyczkowski: Prawo gospodarcze publiczne. Warszawa 2007. s. 159-161
  2. A. Herdan: Przesłanki i warunki funkcjonowania nadzoru korporacyjnego. Zeszyty Naukowe Wyższej szkoły Ekonomicznej w Bochni nr 6/2007 s. 27 i n.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu