BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waldziński Dariusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kumelska Magdalena (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Relacje gospodarczo-kulturowe w procesach rozwoju regionalnego
Relations Between Economics And Culture in the Process of Regional Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 525-535
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Rozwój regionalny, Kultura
Regional development, Culture
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zjawiska relacji gospodarczo-kulturowych w perspektywie procesów rozwoju regionalnego. Przedstawiając zagadnienie oparto się na prowadzonych właśnie przez autorów badaniach teoretycznych i empirycznych(fragment tekstu)

Contemporary cultural and civilization changes. especially globalization. encourage to look from a new, different perspective on relations between economy and culture. The main objective of this paper is the preliminary identification of those relations in aspect of regional development. Moreover, this paper focuses on the necessity for exploitation of endogenic cultural potential of, a region in the process of creating its own development. On the basis of empirical and theoretical studies this paper presents recommendations for regional authorities as well.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. A.L. Kroeber: Istota kultury. Warszawa 2002. Wydawnictwo Naukowe PWN. Przełożył P. Sztompka
 2. F. Inglis: Kultura. Warszawa 2007. Wyd. Sic! Przełożyła M. Stolarska
 3. W..I. Burszta: Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia. Warszawa 2008. Państwowy Instytut Wydawniczy.
 4. M.A. Krąpiec: Człowiek i kultura. Lublin 2008. Wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
 5. F.W. Bednarski: Teologia kultury. Kraków 2000. Wyd."M". P. Sztompka: Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków 2002. Wyd. Znak. s. 255
 6. Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Red. L.E. Harrison. S.P. Huntington. Poznań 2003. Wydawnictwo Zysk i S-ka. Przełożył S. Dymczyk.
 7. M. Czerska: Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera. pyd. Difin. Warszawa 2003
 8. M. Kostera: Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa 2003. Wydawnictwo Naukowe PWN
 9. W.M. Gaczek. J.W. Komorski: Kapitał ludzki i społeczny regionu jako element rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W: Innowacje w rozwoju regionu. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2005, s. 51-80.
 10. J. Szomburg: Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski. W: Kultura i przemysły kult"' ry szansą rozwojową dla Polski. Red. J. Szomburg. Gdańsk 2002, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, s. 9
 11. W. Zieliński: Status etyki iv kulturze ponowoczesnej. Analiza propozycji Zygmunta Baumana. H Adam Marszałek. Toruń 2001, s. 61-72
 12. W. Wątroba: Społeczeństwo konsumpcyjne w dobie globalizacji. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław 2006. s. 47.
 13. A. Pike. A. Rodriguez-Pose. J. Tomaney: Loctil and Regional Developnient. Routledge. Taylor &Francis Group. London-New York 2006.
 14. D. Waldziński: Rozwój lokalny i regionalny we współczesnej myśli ekonomicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008. nr 489. Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. Red. B. Filipiak. A. Szewczuk, s. 444-451
 15. W.M. Gaczek: Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu. W: Innowacje w rozwoju regionu. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005. s. 51-80
 16. A. Gąsior-Niemiec: Mezzogiorno: próba interpretacji. "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 1 (11).
 17. D. Waldziński: Ekonomiczno-kulturowe znaczenie współczesnych ośrodków portowych w świetle koncepcji trajektorii rozwoju regionalnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008. Nr 491. Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego. Implikacje dla regionów. Red. A. Panasiuk, M. Pluciński, s. 381-391.
 18. J. Regulski: Ekonomika miasta. PWE. Warszawa 1982. s. 55-58.
 19. R. Florida: The rise oj the creative dass and how its trcinsforming work. leisure, conintunity and everyday life. Basic Books. New York 2002: R. Florida: Cilies and the creative dass. Roulledge. New York 2005: R. Florida: The flight of the creative c/ass. Harper. New York 2005
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu