BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wartalska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Analiza samodzielności finansowej wybranych miast wojewódzkich
Analysis of City'S Financial Independence Based on Selected Provincial Capitals
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 543-552, tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Analiza falkowa, Miasto
Wavelet analysis, City
Note
summ.
Abstract
Samodzielność i niezależność prowadzenia działalności gospodarczej przez miasto jest niezbędnym warunkiem rozwoju w ramach rynku konkurencyjnego. Posiadanie osobowości prawnej, realizacja zadań własnych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność oraz dysponowanie własnym majątkiem oraz własnym systemem finansowym prowadzi do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju. Niniejszy artykuł został poświęcony jednemu z elementów samodzielności miasta, a mianowicie samodzielności finansowej. Ze względu na ograniczenia formalne uwagę skupiono na wykorzystaniu analizy wskaźnikowej przy badaniu samodzielności finansowej Krakowa, Lodzi, Poznania i Wrocławia(fragment tekstu)

City's independence in ability to govern own economic activity is one of the indispensable eon ditions for development and growth on acompetitive market. Possession of legał personality. realiza tion ofown tasks in own name and under own responsibility as well as management ofown asscts and finances leads to a harmonious and sustained development. This article is dedicated to one of the elements of city's self-government characteristic, namely its financial independence. Due to formnal limitations, the attention is mainly focused on the utilization of indicatory analysis while investigating financial independence of seleeted provincial capitals(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. J.P. Tamo. M. Sieniuć, J. Sulimierski. J. Wyporska: Samorząd terytorialny iv Polsce. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 19.
  2. T. Dębowska-Romanowska: Komentarz do prawa budżetowego państwa i samorządu terytorialnego wraz z częścią ogólną prawa finansowego. Municypium. Warszawa 1995. s. 18
  3. W. Miemiec: Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publiczno- prawnych. Kolonia Limited, Wrocław 2005. s. 32.
  4. Z. Gilowska: Finansowanie samorządu terytorialnego. Przesłanki i bariery. "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 1-2.
  5. K. Piotrowska-Marczak: Finanse lokalne w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1997, s. 19
  6. I,. Patrzałek: Finanse lokalne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław 1998. s. 94
  7. E. Kornberger-Sokołowska: Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. W: Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. 2. Finanse i budżety samorządów. Red. S. Dolata. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000. s. 83.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu