BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Werwińska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Działalność operacyjna miast na prawach powiatów w latach 2004-2007
Operating Activity of Local Government over the Years 2004-2007
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 553-562, tab., rys.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Działalność operacyjna, Miasto na prawach powiatu
Operating activities, City with county rights
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena gospodarki finansowej miast na prawach powiatów w zakresie realizowanej przez nie działalności operacyjnej w kontekście projektowanych w Ustawie o finansach publicznych zmian dotyczących zasady równowagi budżetowej w zakresie budżetu operacyjnego; ustalenie wpływu nadwyżki operacyjnej na realizowane przez sektor miast na prawach powiatów saldo; ocena stopnia wykorzystania środków wypracowanych przez miasta na prawach powiatów w ramach działalności bieżącej do finansowania ich działalności majątkowej. Badania obejmują lata 2004-2007, czyli okres obowiązywania Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego2. Ich przedmiotem jest gospodarka finansowa sektora miast na prawach powiatów w zakresie działalności operacyjnej. W opracowaniu zastosowano współczynnik korelacji liniowej oraz analizę wskaźnikową. Wyniki przeprowadzonych analiz i sformułowane na ich podstawie wnioski mają charakter ogólny i odnoszą się do sytuacji miast na prawach powiatów jako jednego z podsektorów sektora finansów publicznych, nie identyfikują natomiast indywidualnej sytuacji poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego(fragment tekstu)

Financial economy of local governments is realized in operational and assets areas. A bill on public finances assumes introduction of a balanced operational budget. The article's objective is to evaluate the financial economy of local governments with respect of operational activity, establish the influence of the operation surplus over the balance as well as the extent of financing assets activities with current income. Over the years 2004-2007 local governments realized the operation surplus which was an essential source of financing assets activities and the main factor in the balance of local governments. A ratio analysis and a linear correlation indicator were used for the purposes of this elaboration. The analysis comprised voivodeship towns from before the reform of the public finances sector in 1999 were analyzed(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M. Kosek-Wojnar. K. Surówka: Podstawy finansów samorządu terytorialnego. PWN. Warszawa 2007. s. 43.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu