BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaska Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Włodarczyk Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Rola kontroli wśród pozapłacowych czynników systemów motywacyjnych w grupie przedstawicieli handlowych
The Role of Supervision Among Non-Financial Factors in Motivation Systems
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 4, s. 68-76, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Przedstawicielstwo handlowe, Systemy motywacyjne, Motywacje pozapłacowe
Sales representative, Motivating systems, Nonwage motivations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kontrola, w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, jest wymieniana jako element pozapłacowych metod motywowania. Przeprowadzone badania pozwoliły m.in. określić pozycję kontroli wśród pozapłacowych czynników systemów motywacyjnych. Zgodnie z wynikami badań 63% ankietowanych uznało, że działania kontrolne są ważnym narzędziem motywowania. Jednak w zestawieniu z innymi czynnikami, kontrola i wynikająca z niej ocena, traciły na znaczeniu. Na pierwszym miejscu respondenci zgodnie wskazali na wynagrodzenie. Natomiast wśród metod pozapłacowych za najistotniejszy uznano awans zawodowy. Kontrola była wymieniana na trzecim miejscu. (abstrakt oryginalny)

Supervision is listed as one of the non-financial motivators. The findings of conducted research helped to determine the position of supervision among non-financial motivational factors. Over 63% of the respondents perceived supervision as an important motivating instrument. However when juxtaposed with other factors, supervision and resultant evaluation lost their importance. Respondents pointed to salary as the most effective incentive. Promotion turned out to be most important non-financial motivator and supervision took the third position. The paper also presents motivation systems in the studied organization as well as selected motivation theories and staff-motivating methods with particular emphasis on non-financial motivation meth. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamiec M., Kożusznik B. 2002: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor - Kreator - Inspirator. Wydawnictwo Akade, Kraków, s. 173.
  2. Ćwik B., Telep A. 2005: Motywowanie jako podstawowy element zarządzania organizacją. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Celnej, Warszawa, s. 54-58.
  3. Karaś R. 2003: Teorie motywacji w zarządzaniu. Wydawnictwo AE, Poznań, s. 14-15.
  4. Kopertyńska M.W. 2002: Zarządzanie kadrami. Wydawnictwo Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy "Wspólnota Akademicka", Legnica, s. 55.
  5. Stelmach W. 2004: Obrazy kierowania. Wydawnictwo Placet, Warszawa, s. 65.
  6. www.nf.pl
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu