BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bułkowska Małgorzata (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Regionalne zróżnicowanie wykorzystania funduszy unijnych przez gospodarstwa rolne w Polsce
Regional Differentiation in Utilization of the EU Funds by Agricultural Holdings in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 3, s. 51-56, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zróżnicowanie regionalne, Fundusze unijne, Gospodarstwa rolne, Strukturalne przemiany w rolnictwie
Regional diversity, EU funds, Arable farm, Structural changes in agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest określenie poziomu i struktury wykorzystania funduszy UE przez gospodarstwa rolne w poszczególnych regionach Polski oraz ocena ich wpływu na przemiany strukturalne w rolnictwie. W artykule wykorzystano dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz literaturę przedmiotu. Okres objęty badaniem to lata 2004-2011. (abstrakt oryginalny)

This article aims to determine the level and structure of the EU funds received by Polish farms in different regions and assess their impact on structural change in agriculture. The most popular among beneficiaries are LFA payments. The importance of individual measures is regionally differentiated. Modernization measures are mainly used by farms in the regions with the most developed agriculture. Less developed regions carry out programs aimed at sustainable development of rural areas, that do not require their own funds. Programs aimed at rural development do not lead to bridge the development gaps between regions, but even increase them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bułkowska M., Chmurzyńska K. 2007: Wyniki realizacji PROW I SPO "Rolnictwo" w latach 2004-2006, IERiGŻ, Warszawa.
 2. Charakterystyka gospodarstw w 2007 r. 2008: GUS, Warszawa.
 3. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 według stanu na dzień 31 stycznia 2011 r. 2011: PROWieści, luty, MRiRW.
 4. Ocena ex-post Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2006-2004. 2004: MRiRW. [www.minrol.gov.pl].
 5. Ocena mid-term Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2010: Warszawa.
 6. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006. 2004: MRiRW. [www.minrol.gov.pl].
 7. Rowiński J. (red.). 2009: Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków UE na rozwój regionów wiejskich w Polsce (Studia i Materiały). Raport Programu Wieloletniego IERiGŻ-PIB, 156.
 8. Rowiński J. (red.). 2010: Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i regionów wiejskich (Raport końcowy). Raport Programu Wieloletniego IERiGŻ-PIB, 178.
 9. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" na lata 2004-2006. 2004: MRiRW. [www.minrol.gov.pl].
 10. Wdrażane programy i działania - dane liczbowe. [www.arimr.gov.pl], 31.01.2011.
 11. Wigier M. (red.). 2008: Wspólnotowe zasady ewaluacji oraz ocena oddziaływania programów rolnych w okresie 2004-2008. Raport Programu Wieloletniego IERiGŻ-PIB, 105.
 12. [www.minrol.gov.pl], 2011.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu