BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sosnowski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Lokalny wymiar polityki podatkowej państwa a rozwój aktywności gospodarczej przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia
Die Lokale Dimfension Der Staatssteuerpolitik und die Entwicklung der Wirtschaftlichen Unternehmenstatigkeit - Ausgewahlte Themen
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 501-513, tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Polityka podatkowa, Rozwój
Tax policy, Development
Note
summ.
Abstract
Podstawowym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwych działań, jakie władza publiczna powinna podejmować przy wykorzystaniu podatków lokalnych w celu aktywizacji gospodarczej przedsiębiorców, jak również prezentacja kierunków zmian w systemie podatkowym, tak aby stworzyć efektywne instrumentarium wspierania działalności gospodarczej w Polsce(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M. Pietrewicz: Podstawy teoriifumnsów. Poltext, Warszawa 1993, s. 10-12.
  2. J. Jaśkiewiczowi: Prawo finansowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1988, s. 111-112
  3. Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce. Red. J. Ostaszewski. Z. Fedorowicz, T. Kierczyński. Difin, Warszawa 2004, s. 48
  4. J. Głuchowski: Polskie prawo podatkowe. Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002, s. 19-20
  5. N. Gajl: Teorie podatkowe w świecie. PWN, Warszawa 1992, s. 131
  6. II. Kuzińska: Rola podatków pośrednich w- Polsce. Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002, s. 89
  7. J. Sokołowski: Oddziaływanie podatków dochodowych i od wartości dodanej na procesy gospodarcze. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1991, s. 20.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu