BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczypa Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Aspekty ochrony środowiska w strategicznej karcie wyników przedsiębiorstwa
Environment Protection Aspects in the Balanced Scorecard of Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 514-521, tab., rys.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Ochrona środowiska, Strategiczna Karta Wyników, Przedsiębiorstwo
Environmental protection, Balanced Scorecard (BSC), Enterprises
Note
summ.
Abstract
W strategiach działania przedsiębiorstw coraz większe znaczenie przypisuje się działalności w zakresie ochrony środowiska. Z jednej strony przepisy prawa ochrony środowiska, a z drugiej zmiany preferencji konsumentów i kontrahentów o coraz większej świadomości ekologicznej wymuszają na przedsiębiorstwach dostosowanie swojej produkcji (świadczenia usług), jak i produktu do oczekiwań w tym zakresie ("czysta produkcja", produkty przyjazne środowisku, produkty ekologiczne itd.). W związku z tym uwarunkowania ochrony środowiska, jako istotny element współczesnych strategii przedsiębiorstw, powinny zostać uwzględnione w strategicznej karcie wyników. Celem opracowania jest wskazanie miejsca i roli aspektów ochrony środowiska w strategicznej karcie wyników(fragment tekstu)

In strategies of enterprise actions more and morę importance has the activity in a rangę of environment protection. On the one hand the regulations of environment protection law and on the othcr hand changes of consumers and contractors preferences about more and more ecological awareness, force enterprises to adapt a production (offering services) and a product to expectations in this range ('pure production', friendly to the environment products etc.). Therefore, conditions of environment protection as an important element of contemporary enterprises' strategies should be taken into consideration in the baianced scorecard. The purpose of this elaboration is pointing out the place and the role of environment protection aspects in the baianced scorecard.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M. Sierpińska, B. Niedbała: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 311
  2. II. Friedag, W. Schmitd: Balanced Scorecard - mehr ais ein Kennzahlensystem. Haufe Vcrlag, Freiburg 1999, s. 115 za: www.balanced-scorecard.pl A. Lewandowska, M. Likierski: Perspektywy strategicznej karty wyników i ich wzajemne powiązania
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu