BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogowska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Proces rozwoju w skali lokalnej-ujęcie teoretyczne
Development Process in Local Scale - Theoretical Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 213-221, tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Rozwój, Gospodarka
Development, Economy
Note
summ.
Abstract
Powszechnie przyjmuje się, że rozwój może być rozumiany jako "proces obejmujący całokształt zmian, jakim podlega gospodarka - zarówno o charakterze jakościowym, jak i ilościowym - będących bezpośrednią konsekwencją wzrostu gospodarczego. Efektem końcowym jest osiąganie bardziej złożonych form funkcjonowania gospodarki"'. Wzrost gospodarczy jest z kolei opisywany jako miara krótkookresowych zmian ilościowych w gospodarce. Przy takim podejściu rozwój gospodarczy jest więc kategorią szerszą, która oprócz zmian ilościowych, wyrażanych za pomocą wskaźników wzrostu (PKB, PNB) uwzględnia również zmiany jakościowe w strukturze społeczno-gospodarczej kraju czy też we wzorcach konsumpcji. Te zmiany jakościowe oddziałują pobudzająco na dynamikę gospodarczą, stan zatrudnienia, bardziej sprawiedliwy podział dochodu narodowego, opiekę socjalną i zabezpieczenie społeczne, doskonalenie technik pracy, zarządzania itp. Jednocześnie wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym w społeczeństwie uwidaczniają się także inne zmiany jakościowe, przejawiające się m.in. zmianą struktury zawodowej i społecznej. W efekcie wpływają one korzystnie na jakość życia, dlatego rozwój ten rozpatrywany jest nie tylko w ujęciu ekonomicznym, lecz także społecznym i kulturowym.(fragment tekstu)

Development process are dynamie and always should be placed in certain space and time. The article concemed this process in local scale. Nowadays the main negative aspects are inereasing uncertainties, local identity (building information society, lowering social attachment) and also necessity to adopt local economy to new economies rules (knowledge-based economy)(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. S.Korenik:Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty. Wyd. AE we Wrocławiu.Warszawa 2004,s.11
 2. ^M.G. Woźniak: Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne. Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 20.
 3. S.Korenik:Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska. Wyd. AE we Wrocławiu.Wrocław 1999,s.26
 4. H.Brandenburg: Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi. Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2002, s.14
 5. Polityka gospodarcza. Red. B. Winiarski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 245
 6. L. Kupiec: Rozwój społeczno-gospodarczy. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok 1993, s. 18,43
 7. K. Secomski: Teoria regionalnego rozwoju i planowania. Wyd. PWE, Warszawa 1987, s. 99.
 8. G.Gorzelak, M.Smętkowski:Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej.Wyd.Naukowe Scholar,Warszawa 2005,s.17
 9. G. Ślusarz: Zarządzanie rozwojem przez jednostki samorządu terytorialnego - specyfika, potrzeby,wyzwania.W:Problemy Zarządzania nr 3/2006(13),Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ,Dom Wydawniczy Elipsa, s.39
 10. T.G Grosse:Wpływ procesów globalnych i integracji europejskiej na polski system polityki regionalnej.Studia Regionalne i Lokalne nr 1(5)/2001,s.61-62
 11. R. Rózga-Luter: Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój regionalny na przykładzie regionu środkowego Meksyku. Studia Regionalne i Lokalne nr l(5)/2004, s. 33.
 12. Polityka gospodarcza. Red. B. Winiarski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 80.
 13. Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. Red. B. Jałowiecki, Studia z Gospodarki Przestrzennej. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1988, s. 19.
 14. A. Jewtuchowicz: Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2005, s. 65 i n
 15. I. Pietrzyk: Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego. W: Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną. Red. R. Broszkiewicz, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 768, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 91
 16. K.Z. Sowa: Lokalizm, centralizm i rozwój społeczny. W: Państwo i Kultura Polityczna. Zeszyty Politologiczne nr 5, 1988, s. 55;
 17. K. Pająk, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu mzwoju lokalnego. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005, s. 60
 18. G.Jones,J.Stewart:The Case of Local Government.Allen and Unwin, London 1983,s.5
 19. L.Wojtasiewicz:Problemy rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej.W:Polityka gospodarcza.Studia i przyczynki.Red.J.Tarajkowski.Gamond OficynaWydawnicza,Poznań 2005,s.318
 20. Strategie rozwoju lokalnego .Tom I.Aspekty instytucjonalne.Red.M.Adamowicz.Wyd.SGGW w Warszawie.Warszawa 2003,s.13
 21. K. Pająk: Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego. Wyd. AE w Poznaniu Poznań 2005, s. 60.
 22. D. Waldziński: Skazani na lokalność? Społeczności lokalne wobec ekonomicznych konsekwencj1 współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych. W: Problemy Zarządzania nr 3/2006 (13), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, s. 143.
 23. Społeczności lokalne.Teraźniejszość i przyszłość.Red.B.Jałowiecki,W. Łukowski.Wyd.Naukowe Scholar,Warszawa 2006, s.57 i n.
 24. M.Sakowicz:Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unia Europejską.Wyd.SGH w Warszawie.Warszawa 2007,s.39
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu