BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Surówka Agata (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Wielowymiarowa analiza innowacyjności województw Polski
Multidimensional Analysis on Innovativeness of the Voivodeships in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 230-241, tab.,rys.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Województwo, Innowacyjność
Voivodship, Innovative character
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań nad innowacyjnością województw.Innowacyjność przedstawiona została jako zmienna wielowymiarowa. Obiektem badawczym są województwa Polski. Źródłem pochodzenia danych są roczniki statystyczne województw, strona internetowa GUS oraz informacje uzyskane w Urzędach Statystycznych. Do badań wykorzystano dwie metody taksonomiczne, tj. Dendryt Prima i metoda Warda oraz wykres twarze Chernoffa. Okresem badawczym jest rok 2006. Obliczenia zostały wykonane w programach: Statistica 7.1 PI. oraz Excel(fragment tekstu)

In the article the research results on innovativeness of the voivodeships of Poland have been discussed. Innovativeness has been described as the multidimensional variable. In the calculations the taxonometrical methods such as the Prim's dendrite and the Ward's method have been applied. Diversification of the chosen features has been presented in a graphical form by means of the Chernoff's faces. The year 2006 was the research period. All the calculations were made with the application of Statistica 7.1 Pl and Excel. On the basis of the previous research we can assume that the Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie and Lubelskie voivodeships are the areas of low innovativeness and competitiveness. Therefore, they are often described as the Eastern Poland. In this connection in the article some chosen results of analysis on innovativeness for this area have been discussed.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. T.Grabiński,S.Wydymus,A.Zeliaś:Metody taksonomii numerycznej.PWN,Warszawa 1989,s.70-71
  2. W.Stasiewicz:Statystyczne metody analizy danych.Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,Wrocław 1998.
  3. E.Chyłek: Problematyka innowacji w Unii Europejskiej. Financing Polish Science, Herba Polonica, vol.52,2006
  4. M. Wierzbińska, A. Surówka: Innowatyność województw Polski - wyniki badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 501, Szczecin 2008,s.309-319
  5. A. Surówka: Badanie zróżnicowania województw pod względem innowacyjności za pomocą wybranych metod taksonomicznych. W: J. Dziechciarz: Ekonometria. 20 zastosowań metod ilościowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1195, Wrocław 2008, s. 150-161; www.integris.neipmości
  6. Z. Hellwig: Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych. W: W. Welfc: Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną. PWE, Warszawa 1981, s. 56-58.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu