BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Samborski Adam (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie - uwarunkowania w kontekście zasad nadzoru korporacyjnego
Enterprise Risk Management in the Context of the Principles of Corporate Governance
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 96, s. 101-113, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Ryzyko w przedsiębiorstwie, Ład korporacyjny, Zarządzanie ryzykiem
Enterprise risk, Corporate governance, Risk management
Note
summ.
Abstract
W efekcie skandali korporacyjnych i spadku zaufania do sprawozdawczości finansowej wzrosło zainteresowanie problematyką nadzoru korporacyjnego wśród zarządów, rad nadzorczych, najwyższego kierownictwa, audytorów czy interesariuszy. Kryzys światowy unaocznił znaczenie właściwego zarządzania ryzykiem. Wzrosła znacząco liczba firm próbujących zarządzać ryzykiem w sposób całościowy. Pojawia się więc pytanie - w jaki sposób zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie efektywnie zintegrować z systemem nadzoru korporacyjnego [Sobel 2004]. Tak sformułowany problem badawczy wyznacza kierunek prowadzonych badań, które nie ograniczają się do warstwy opisowej, diagnostycznej, lecz są próbą wyjaśnienia zachodzących zjawisk i procesów. W tym kontekście prowadzone badania służą odkrywaniu prawidłowości deterministycznych zachodzących w obrębie podejmowanej problematyki. Celem opracowania jest identyfikacja czynników warunkujących zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, osadzonych w zasadach nadzoru korporacyjnego. W artykule ujęto stan prawny na 31 grudnia 2011 roku. (fragment tekstu)

For a long time enterprise risk management was associated with financial management, and the use of specific financial instruments such as options or swaps. Today, however, the risk analysis has been incorporated into more formal processes and structures set in the framework of internal control and risk management. As a result of corporate scandals and the loss of confidence in financial reporting there is increased interest in issues of corporate governance among the board, senior management, auditors, and stakeholders. More and more companies are trying to manage risk in a holistic manner. The question is - how to effectively integrate enterprise risk management with the system of corporate governance? (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AIRMIC, ALARM, IRM: A Structured Approach To Enterprise Risk Management (ERM) And The Requirements Of ISO 31000. AIRMIC, ALARM, IRM, London 2010.
 2. ALUCHNA M.: Mechanizmy Corporate Governance w spółkach akcyjnych. SGH, Warszawa 2007.
 3. BUSCHGEN H.: Przedsiębiorstwo bankowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 4. COSO: Enterprise Risk Management - Integrated Framework. COSO 2004b.
 5. COSO: Internal Contro l - Integrated Framework. COSO 2011.
 6. COSO: Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym - zintegrowana struktura ramowa. COSO 2004a.
 7. Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca Dyrektywę 2001/34/WE.
 8. Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca Dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca Dyrektywę Rady 84/253/EWG.
 9. Dyrektywa 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniająca
 10. Dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 86/635/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń.
 11. Ferma: Standard zarządzania ryzykiem. Ferma, Bruksela 2003.
 12. MORAWSKI M.: Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę. E-mentor nr 4 (16)/2006.
 13. PWC: Ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem i kontrole wewnętrzne. PWC, Warszawa 2009 (www.pwc.com/pl).
 14. RITTENBERG L., MARTENS F.: Enterprise Risk Management - Understanding and Communicating Risk Appetite. COSO 2012.
 15. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam.
 16. SAMBORSKI A.: Governance w przedsiębiorstwie w kontekście społecznej odpowiedzialności. Przegląd Organizacji nr 1/2012.
 17. SOBEL P.: Aligning Corporate Governance With Enterprise Risk Management: Melding Enterprise Risk Management With Governance Means Directors, Senior Management, Internal And External Auditors, And Risk Owners Must Work Interdependently. Management Accounting Quarterly, Winter 2004. SPIECHOWICZ P. (red.): Komitet audytu - pierwsze kroki. Przewodnik dla praktyków. 4dot, 2011.
 18. SUN W., STEWART J., POLLARD D.: Introduction: Rethinking Corporate Governance - Lessons From the Global Financial Crisis, [w:] W. Sun, J. Stewart, D. Pollard, Corporate Governance and the Global Financial Crisis. International Perspectives. Cambridge University Press, Cambridge 2011.
 19. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).
 20. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm).
 21. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, z późn. zm.).
 22. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649, z późn. zm.).
 23. Van der ELST CH.: The Risks of Corporate Legal Principles of Risk Management. ECGI Working Paper Series in Law, Working Paper No. 160/2010.
 24. Van der ELST CH., van DAELEN M.: Risk Management in European and American Corporate Law. ECGI Working Paper Series in Law, Law Working Paper No.°122/2009.
 25. Zalecenie Komisji 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
 26. Załącznik do uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r. - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu