BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kata Ryszard (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Ryzyko finansowe w działalności jednostek samorządu terytorialnego - metody oceny
Financial Risk in the Activities of Local Government Units - the Method of Assessment
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 96, s. 129-141, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Ryzyko finansowe, Samorząd terytorialny, Syntetyczny miernik, Zadłużenie
Financial risk, Local government, Synthetic meter, Indebtedness
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest próba wykazania przydatności metod analizy wieloczynnikowej oraz tworzonych na tej bazie syntetycznych mierników samodzielności finansowej i zadłużenia, w ocenie ryzyka finansowego jednostek samorządu terytorialnego. Należy przy tym podkreślić, iż ocena ryzyka finansowego dotyczy nie pojedynczej transakcji finansowej (np. finansowania inwestycji kredytem bankowym), lecz ryzyka związanego z ogólną działalnością jednostki samorządu terytorialnego w aspekcie finansowania jej zadań. Ryzyko to ma odzwierciedlenie w jej kondycji ekonomiczno-finansowej i możliwościach korzystania z zewnętrznych źródeł kapitału. W tym kontekście ryzyko finansowe jest uwarunkowane przyczynami mikroekonomicznymi, tkwiącymi wewnątrz jednostki samorządowej, a źródłem jego wzrostu jest wiele problemów, takich jak nadmierne zadłużenie JST, ograniczoność własnych zasobów finansowych, brak zdolności do wywiązywania się z zobowiązań itd. Ocena poziomu tego ryzyka może być pomocna dla zarządzających JST w podejmowaniu decyzji w zakresie źródeł finansowania zadań, szczególnie o charakterze rozwojowym. Takie informacje są także interesujące dla kapitałodawców JST (na przykład banków w ocenie ryzyka kredytowego). (fragment tekstu)

The study presents the methods of multivariate analysis and created on this basis synthetic indicators of financial autonomy and indebtedness, which can be useful in assessing the financial risks of local government units. The study was conducted on a sample of 111 rural communities in the Podkarpackie region, which were due to level of indebtedness and financial autonomy are classified into four groups according to the level of financial risk related to their activities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cabinet Office: Risk: Improving government's capability to handle risk and uncertainty. Full report - a source document. Strategy Unit Report, London 2002.
 2. FILIPIAK B.: Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa 2011.
 3. GAJDKA J.: Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 4. JAJUGA K.: Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa 2007.
 5. JASTRZĘBSKA M.: Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego przed akcesją i po akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej, Finanse Komunalne, nr 12, 2009.
 6. KOSEK-WOJNAR M., SURÓWKA K.: Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 7. ŁUKOMSKA-SZAREK J.: Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej samorządów terytorialnych w Polsce, [w:] Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Studia i Materiały nr 30, 2010.
 8. Ministerstwo Finansów RP: Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Warszawa 2004.
 9. PANEK T.: Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 10. WALCZAK B., PIETRZAK M.B.: Dopuszczalne zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego jako istotna determinanta ich prawidłowego funkcjonowania, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 91, 2011.
 11. ZAWORA J.: Samodzielność finansowa samorządu gminnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu