BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuzior Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Odzwierciedlenie ryzyka utraty wartości aktywów w sprawozdaniu finansowym
The Presentation of Risks of Impairment Losses in Financial Statement
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 96, s. 143-153, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Sprawozdawczość finansowa, Wartość aktywów, Ryzyko, Bilans, Aktywa
Financial reporting, Asset value, Risk, Balance sheet, Assets
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie, na podstawie polskiego prawa bilansowego, zasad wyceny aktywów z uwzględnieniem ryzyka utraty wartości oraz sposobu prezentacji w sprawozdaniu finansowym odpisów aktualizujących. (fragment tekstu)

The article presents problems concerning tests for impairment and impairment losses based on Polish accounting law. Impairment losses are caused by risks that the company will not obtain economic benefits from controlled assets. External and internal indications of impairment as well as the procedure of tests for impairment were described here. The values of assets which must be determined to answer the question if assets are impaired or not were depictured. Problems of differed tax assets connected with impairment losses were mentioned. Treatment and allocation of impairment losses were presented. The rules of their presentation in an income statement in a statement of changes in equity and in notes were shown. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BORKOWSKI M., HANISZ R.N.: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. [w:] Ryzyko jako nieodłączny element funkcjonowania przedsiębiorstw. Redakcja naukowa Hanisz R.N., Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2010.
 2. CABEDO J.D., TIRADO J.M.: The disclosure of risk in financial statement. Accounting Forum, 28 (2004).
 3. KARMAŃSKA A.: Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej. Difin, Warszawa 2009.
 4. KARMAŃSKA A.: Wycena bilansowa jako instrument szacowania ryzyka związanego z działalnością gospodarczą. [w:] Ryzyko w rachunkowości. Redakcja naukowa Karmańska A., Difin, Warszawa 2008.
 5. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 Utrata wartości aktywów. Dz.Urz. Ministra Finansów z 2012 r., Nr 7, poz. 15.
 6. PIELASZEK M., ŚWIDERSKA G.K.: Rzeczowe aktywa trwałe. Wartości niematerialne i prawne. [w:] Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Redakcja Świderska G.K. i Więcław W., MAC CONSALTING, Difin, Warszawa 2009.
 7. PONIATOWSKA L.: Rozrachunki. [w:] Rachunkowość finansowa. Redakcja naukowa Messner Z., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.
 8. REGULSKA A.: Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych. [w:] Rzeczowe aktywa trwałe. Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2012.
 9. STĘPIEŃ-ANDRZEJEWSKA J.: Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o dokonaniach jednostki. [w:] Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa. Redakcja merytoryczna Walińska E., Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012.
 10. Ustawa z dnia 15 lutego 2012 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 12. ZAWADZKI K.: Utrata wartości aktywów trwałych a problem obiektywizmu i subiektywizmu w ocenie. [w:] Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych. Redakcja naukowa Kiziukiewicz T., Difin, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu