BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Horbaczewska Bożena
Title
Zależność między ryzykiem a stopą zwrotu z wybranych indeksów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Investment Risk Versus Rate of Return on Indexes on Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 96, s. 155-165, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Ryzyko, Stopa zwrotu, Giełda papierów wartościowych
Risk, Rate of return, Stock market
Note
summ.
Abstract
Celem badań przedstawionych w artykule jest sprawdzenie, czy przekonanie to znajduje potwierdzenie w faktach. Poniżej przedstawione jest badanie stóp zwrotu i ryzyka inwestycyjnego dla indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 oraz indeksu WIG (traktowanego jako kryterium odniesienia) w okresie od 16 maja 2005 roku do 7 kwietnia 2011 roku. Dane, potrzebne do przeprowadzenia przedstawionych poniżej analiz, pochodzą z zasobów serwisu GPWInfoStrefa. (fragment tekstu)

Index WIG20 includes shares of twenty largest and most liquid companies listed on WSE, the next forty are grouped in mWIG40 index, and another eighty - in the sWIG80 index. It is generally agreed that the index WIG20 allows to realize lower rates of return with a lower risk level than indexes mWIG40 and sWIG80. Directly proportional relationship between the rate of return and the investment risk comes from the CAPM model. The purpose of this research is to verify this view by analyzing rates of return and their volatility on indexes WIG20, mWIG40 and sWIG80 in the period 16.05.2005-7.04.2011. The results show reversed relationship between the rates of return and volatility on the indexes. Throughout the whole period the index WIG20 had the lowest rate of return, at the highest level of volatility, and the index sWIG80 - the highest rates of return with lowest risk level. The relationship changed with the capital market conditions. WIG20 index has achieved the best rate of return only during a fall in the value of indexes, but at the highest level of investment risk. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. BARYŁO M.: Inwestowanie na giełdzie, czyli czy warto mierzyć ryzyko? Delta 9(412) 2008.
  2. HORBACZEWSKA B.: Analiza zmian wartości indeksu dochodowego WIG_PL i indeksów cenowych WIG_20, mWIG_40 i sWIG_80 w latach 2003-2010. Badania statutowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej pt. Prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw państwowych oraz rozwój sektora prywatnego w Polsce w świetle doświadczeń międzynarodowych. KGŚ SGH 2011.
  3. JAJUGA K., JAJUGA T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  4. JASIŃSKI G.: Ewolucyjna optymalizacja w nowoczesnej teorii portfelowej. Scientific Bulletin of Chełm, Section of Mathematics and Computer Science, nr 1/2008.
  5. KICIA M.: Strategia inwestycyjna oparta na modelu CAPM. [w:] Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
  6. PUŁASKA-TURYNA B.: Statystyka dla ekonomistów. Difin, Warszawa 2011.
  7. SZOPA A. Między ryzykiem a stopą zwrotu. Nowe instrumenty finansowe. [w:] Rynek finansowy w erze zawirowań. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.
  8. WEAVER S.C., WESTON J.F.: Strategic Financial Management. Applications of Corporate Finance. Thomson 2008.
  9. www.gpwinfostrefa.pl
  10. www.gpw.pl/indeksy
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu