BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Just Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Porównanie metod szacowania wartości zagrożonej na rynku metali szlachetnych
The Comparison of Methods of Estimating Value at Risk on the Precious Metals Market
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 96, s. 181-193, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Szacowanie wartości, Metale szlachetne, Miernik ryzyka (VaR), Badania empiryczne, Badania ekonometryczne
Value estimation, Precious metals, VaR method, Empirical researches, Econometric research
Note
summ.
Abstract
Kryzysy finansowy i gospodarczy wpłynęły na wzrost ryzyka na rynkach finansowych i towarowych. W okresie zaburzeń rynkowych szczególnie ważny staje się proces zarządzania ryzykiem. Proces ten obejmuje kilka etapów, z których jednym z istotniejszych jest pomiar ryzyka. Wybór odpowiedniej metody mierzenia ryzyka nie jest zadaniem prostym. Można było się o tym przekonać podczas kryzysu kredytów subprime, spowodowanego głównie niedoszacowaniem ryzyka wielu instrumentów finansowych. Obserwowane duże spadki cen instrumentów finansowych oraz wzrost cen towarów w kilku ostatnich latach wywołały duże zainteresowanie rynkiem towarów. Istotną korzyścią związaną z inwestycjami w towary jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, wynikająca z ujemnej korelacji między rynkiem towarowym i rynkami finansowymi [Górska i Krawiec 2009, 2010]. Wzrosło zainteresowanie nie tylko inwestycjami długoterminowymi w towary, ale także tymi o charakterze spekulacji. Wpłynęło to na wzrost zmienności cen towarów, dlatego szczególnie ważny stał się problem właściwego pomiaru ryzyka cen towarów. (fragment tekstu)

The aim of this work is to compare methods of estimating Value at Risk of precious metals which are quoted on the London Metal Exchange in the period from beginning 2007 to the end of April 2012. There were analyzed five methods: historical simulation, variance-covariance approach, Monte Carlo simulation, Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH), RiskMetrics. This models proved to be useful in the precious metals market. They allow for proper estimation of Value at Risk in the most turbulent periods in commodity markets. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ALEXANDER C.: Risk management and analysis. John Willey & Sons Ltd, London 1996.
 2. BEST P.: Wartość narażona na ryzyko. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 3. CHRISTOFFERSEN P.: Evaluating interval forecasts. International Economic Review 39, 1998, s. 841-862.
 4. CHRISTOFFERSEN P., PELLETIER D.: Backtesting Value-at-Risk: A Duration-Based Approach. Journal of Financial Econometrics 2, nr 1, 2004, s. 91.
 5. DOMAN M., DOMAN R.: Modelowanie zmienności i ryzyka. Oficyna, Kraków 2009.
 6. DOWD K.: Measuring Market Risk, John Willey & Sons Ltd, West Sussex 2005.
 7. GÓRSKA A., KRAWIEC M.: Inwestowanie w towary jako forma dywersyfikacji portfela. ZN SGGW seria Problemy Rolnictwa Światowego, t. 7 (XXII), 2009, s. 13-20.
 8. GÓRSKA A., KRAWIEC M.: Inwestowanie w towary jako forma dywersyfikacji portfela w warunkach odmiennej koniunktury giełdowej. [W:] Rynek Kapitałowy. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 28, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 612, 2010, s. 443-456.
 9. JAJUGA K.: Miary ryzyka rynkowego - część pierwsza. Rynek terminowy 6, 1999, s. 67-69.
 10. JAJUGA K.: Miary ryzyka rynkowego - część druga. Rynek terminowy 7, 2000a, s. 115-121.
 11. JAJUGA K.: Miary ryzyka rynkowego - część trzecia. Rynek terminowy 8, 2000b, s. 112-117.
 12. KUPIEC P.: Techniques for verifying the accuracy of risk management models. Journal of Derivatives 3, 1995, s. 73-84.
 13. RiskMetrics - Technical Document, www.riskmetrics.com.
 14. WERON A., WERON R.: Inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu