BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sowa Bożena (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Sposoby ograniczania indywidualnego ryzyka bankowego - analiza wybranych aspektów
Forms of Individual Banking Risk Reduction - Analysis of Selected Aspects
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 96, s. 209-219, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Ryzyko bankowe, Kredyt bankowy, Ryzyko kredytowe
Banking risk, Bank credit, Credit risk
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest analiza sposobów ograniczania indywidualnego ryzyka bankowego oraz poznanie czynników wpływających na jego poziom. Szczególną uwagę poświęcono analizie instytucjonalnych form ograniczenia indywidualnego ryzyka kredytowego, tj. badaniu zdolności kredytowej, zabezpieczeniu zwrotności udzielonych kredytów bankowych, tworzeniu rezerw celowych na pokrycie ściśle określonego ryzyka oraz monitoring spłat kredytu. (fragment tekstu)

Commercial banks, the activity of which is based on economic criteria, are an important element of a financial system. Functioning of these entities as institutions of public trust, is associated with the occurrence of different risk forms, among which credit risk considered as one of the major threats for current and future bank's activity, is primary. Despite of continuous changes present within banking sector, consisting in improving the techniques and methods of risk recognition and evaluation, there is a need to distinguish the manners for reducing the individual banking risk. It cannot be eliminated, but only influenced on its level due to efficient policies being a reflection of the solutions applied. Therefore, the aim of the present paper is to analyze the ways of reducing the individual banking risk (taking into considerations the credit risk) and to recognize all factors having some impact on its level. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CAPIGA M., OGRODNIK H., Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń, AE, Katowice 2007.
 2. DRAGUNOWICZ M., Kredytowanie działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw (z uwzględnieniem zagadnień majątkowo-małżeńskich), TWIGGER, Warszawa 2001.
 3. GRUSZKA B., ZAWADZKA Z.: Ryzyko w działalności bankowej - zabezpieczenia systemowe, SGH, Warszawa 1992.
 4. GRZYWACZ J., Podstawy bankowości: system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing, Difin, Warszawa 2006.
 5. HUTERSKA A., Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, CeDeWu, Warszawa 2010.
 6. IWANOWICZ-DROZDOWSKA M., JAWORSKI W., ZAWADZKA Z., Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa 2008.
 7. JANASZ K., Metody oceny ryzyka kredytowego w systemie bankowym w Polsce: stan obecny i kierunki zmian, Przegląd Organizacji 2004, nr 12.
 8. JAROCKA E., Finanse przedsiębiorstw systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2004.
 9. JAWORSKI W.L., ZAWADZKA Z., Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2005.
 10. MATUSZYK A., Credit scoring. Metoda zarządzania ryzykiem kredytowym, CeDeWu, Warszawa 2004.
 11. NOWAK M., Ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, Poradnik Bankowca, BODiE, Poznań 2002.
 12. NOWAKOWSKI J., FAMULSKA T. (red.), Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, Difin, Warszawa 2008.
 13. STEFAŃSKI A., Rola kwalifikacji analityków w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w bankach, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2007.
 14. Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. [Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm. )
 16. Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. [Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
 17. WIATR M.S., Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, SGH, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu