BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żelazowska-Przewłoka Anna (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim)
Title
Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstw agrobiznesu w województwie świętokrzyskim w latach 2005-2010
Forecasting Financial Risk of Agribusiness Companies in the Świętokrzyskie Province in 2005-2010
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 96, s. 221-230, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Prognozowanie, Upadłość przedsiębiorstwa, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, Modele ekonometryczne, Agrobiznes, Przedsiębiorstwo rolne
Forecasting, Enterprise bankruptcy, Enterprises bankruptcy forecasting, Econometric models, Agrobusiness, Agricultural enterprises
Note
summ.
Country
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstract
Modele prognozowania upadłości przedsiębiorstw stanowią narzędzie systemów wczesnego ostrzegania i opierają się na funkcjach dyskryminacyjnych. Szacowane są na różnych próbach przedsiębiorstw i z różnym poziomem trafności klasyfikacji (zdolnością predykcji) określają punktowe zdolności przetrwania przedsiębiorstw na rynku. Istotą modeli dyskryminacyjnych jest zastąpienie opisu sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa za pomocą wielu wskaźników ekonomiczno-finansowych (co jest istotą analizy fundamentalnej) jedną wielkością zagregowaną. Dlatego też funkcję dyskryminacyjną stanowi wartość będąca sumą iloczynów wskaźników charakteryzujących kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa oraz odpowiadających tym wskaźnikom - wag (współczynniki dyskryminacyjne). Wartość ta, poprzez jej konfrontację z przyjętymi w danym modelu wartościami progowymi, stanowi podstawę wnioskowania o sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Kluczową rolę w konstrukcji modeli dyskryminacyjnych odgrywa odpowiedni dobór wskaźników charakteryzujących kondycję przedsiębiorstwa. Wagi poszczególnych wskaźników odzwierciedlają natomiast ich znaczenie w ocenie całokształtu działalności przedsiębiorstwa oraz specyfikę warunków funkcjonowania firmy. [...] Celem badań było prognozowanie zagrożenia finansowego wybranych przedsiębiorstw agrobiznesu w województwie świętokrzyskim. (fragment tekstu)

The elaboration presents forecast for financial risk of selected agribusiness firms in the świętokrzyskie Province. Two models were used to predict corporate bankruptcy: a model M. Hamrol, B. Czajka and M. Piechocki, and A. Hołda model. The data based on financial statements placed in the Polish B Monitor of selected companies of the agribusiness calculated rates which served the post of discriminatory chosen models for calculating the value stayed. Enterprises were provided with examinations: Bakery at the Telegraph Roman Smolarski in Kielce, Plant Fruit and Vegetable Industry Dwikozy S.A. in Dwikozy, AGROMA Kielce Ltd. z o.o. in Kielce, Department of Fruit Processing Ltd. SAMBOR in Samborcu, Plant Grain-Milling ROC S.A. in Kielce, Kielce Brewery Co. Ltd. in Kielce, EKOPLON S.A. in Grabkach Large, Horticultural Wholesale Market in Sandomierz S.A. in Sandomierz, Department of Poultry-Cold store imports and exports in Jędrzejów Stanisław Bik. The study covered years 2005- -2010, while in the case of a brewery in Kielce from 2004 to 2009 in Kielce. This enterprise was liquidated by the management board of the Brewing Company in September 2009. In the examination they used the comparative analysis which was exploited for verifying two models for the early stage of warning before the bankruptcy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. ANTONOWICZ P., Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, ODiDK, Gdańsk 2007, s. 170-171.
  2. HADASIK D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe, Seria II, nr 153, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998.
  3. HAMROL M., CHODAKOWSKI J., Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, Badania operacyjne i decyzyjne, nr 3, Wrocław 2008.
  4. HAMROL M., CZAJKA B., PIECHOCKI M., Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, Przegląd Organizacji, nr 6, 2004.
  5. HOŁDA A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, Rachunkowość nr 5, 2001.
  6. HOŁDA A., Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, s. 156.
  7. KOROL T., PRUSAK B., Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu.pl, Warszawa 2005.
  8. MATUSZAK M., Upadki polskich przedsiębiorstw w latach 1990-2000. Wybrane problemy i wyniki badań prowadzonych w sądach gospodarczych, [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, red. B. Godziszewki, M. Hoffer, M.J. Stankiewicz, Toruń 2001.
  9. MĄCZYŃSKA E., ZAWADZKI M., Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, Ekonomista nr 2/2006.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu