BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzegorzewska Emilia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Model wczesnego ostrzegania jako narzędzie oceny kondycji finansowej spółek hodowli roślin i zwierząt
Early Warning Model as Instrument for Assessing the Financial Condition of Plant and Animal Breeding Companies
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 96, s. 231-241, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Prognozowanie ostrzegawcze, Kondycja finansowa, Hodowla zwierząt, Nieruchomości rolne
Warning forecasting, Financial condition, Animal husbandry, Agricultural real properties
Note
summ.
Abstract
Badaniami objęto spółki hodowli roślin i zwierząt, w stosunku do których Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) sprawowała nadzór właścicielski w latach 2008-2010. Za wyborem tej grupy przedsiębiorstw przemawiała możliwość pozyskania danych finansowych. Ponadto, spółki te odgrywają wiodącą rolę w tworzeniu i upowszechnianiu postępu biologicznego w polskim rolnictwie. Dlatego ważne jest zachowanie ich stabilnej sytuacji finansowej. Celem prowadzonych badań było wykorzystanie opracowanego w 2008 r. modelu YSHO do oceny kondycji finansowej spółek hodowli roślin i zwierząt, w stosunku do których Agencja Nieruchomości Rolnej sprawowała nadzór właścicielski w analizowanym okresie. W związku z tym, że model YSHO zbudowano opierając się na danych finansowych spółek hodowlanych z lat 1996-2007, w badaniu poddano analizie kolejne lata funkcjonowania tej grupy przedsiębiorstw - 2008-2010. Materiał badawczy stanowiły sprawozdania finansowe spółek hodowlanych (głównie bilans oraz rachunek zysków i strat). (fragment tekstu)

The objective of the study was to assess the financial condition of a selected group of agricultural enterprises by the early warning model, which takes into account the specify of the agricultural sector. The study examines plant and animal for this study breeding companies owned by Agricultural Property Agency were selected. The analysis covered the years 2008-2010. The results showed that the end of the period, almost half surveyed companies were in poor financial condition. The biggest financial risk was noted in the companies of horse breeding. In 2010 almost two third of the companies obtained a value of early warning model substantially below the border point. The best financial condition was characterised by the company's animal husbandry. The average index value YSHO during the period was above 4.0. Carried out the analysis indicated agricultural enterprises located in the best and the weakest financial condition. Companies in which the indicator YSHO signales financial risk should undergo a thorough ratio analysis to identify the critical areas of activity and determine the corrective action. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ALTMAN E.I. 1968: Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "The Journal of Finance", September.
 2. CZEKAJ J., DRESLER Z. 2001: Podstawy zarządzania finansami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 212.
 3. GAJDKA J., STOS D. 1996: Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, R. Borowiecki (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 56-65.
 4. GRZEGORZEWSKA E. 2009: Przywidywanie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw rolniczych na przykładzie wybranych spółek hodowli roślin i zwierząt, Praca doktorska, Warszawa.
 5. KISIELIŃSKA J. 2008: Modele klasyfikacyjne prognozowania sytuacji finansowej gospodarstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 6. KOWALCZYK S. 2009: Analizy branżowe. Procesy upadłościowe w agrobiznesie - siły przeciwdziałające i przyspieszające, [w:] Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, E. Mączyńska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 7. KULAWIK J. 1996: Modele scoringowe w kredytowaniu rolnictwa USA i Kanady, "Bank i Kredyt", nr 7-8, s. 73.
 8. MĄCZYŃSKA E. 1994: Ocena kondycji przedsiębiorstwa. Uproszczone metody, "Życie Gospodarcze", nr 38.
 9. NOWAK M. 1998: Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Metody i ograniczenia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 10. OLSZEWSKI D.W. 1992: Zdolność płatnicza przedsiębiorstwa - koncepcje i metody oceny, "Bank i Kredyt", nr 6, s. 13.
 11. ROGOWSKI W. 2008: Dylematy wykorzystywania w warunkach polskich modeli oceny zagrożenia upadłością, [w:] Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, E. Mączyńska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 12. RYŚ-JUREK R. 2006: Wykorzystanie analizy logitowej do oceny ekonomicznej sytuacji indywidualnych gospodarstw rolniczych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, nr 5.
 13. www.coface.pl/CofacePortal/ShowBinary/BEA Repository/PL/pl_PL/documents/ Raport_upadlosci_caly_2011_COFACE
 14. www.creditreform-gelsenkirchen.de/Info/Insolvenzen_in_Europa,_Jahr_201112.pdf
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu