BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żurakowska-Sawa Joanna (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Hodun Magdalena (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Prognozowanie upadłości firm modelami analizy dyskryminacyjnej na przykładzie wybranych spółek giełdowych sektora przemysłu
Prediction of Bankrupt Companies Discriminant Analysis Models Based on Selected Stock Companies of the Industrial Sector
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 96, s. 243-253, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, Analiza dyskryminacyjna, Spółki giełdowe, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Enterprises bankruptcy forecasting, Discriminant analysis, Stock market companies, Industrial enterprises
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania była ocena sytuacji finansowej wybranych spółek giełdowych sektora przemysłu z punktu widzenia zagrożenia upadłością. Przy wyborze obiektów autorki posłużyły się metodą doboru celowego. Badane podmioty to spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kryterium doboru spółek była ich obecność na GPW w Warszawie we wszystkich latach badanego okresu 2004-2009, zaklasyfikowanie do branży sektora przemysłu oraz ogłoszenie upadłości. Po dokładnej weryfikacji do analizy wybrano 3 spółki. Źródłowe dane do obliczeń pochodzą z jednostkowych sprawozdań finansowych, dostępnych w bazie Notoria Serwis oraz sprawozdań z działalności zarządu zamieszczonych na stronach internetowych spółek. Zakres badań obejmował okres od 2004 do 2009 roku. Główną metodą badawczą zastosowaną w opracowaniu była wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna. W artykule wykorzystano sześć modeli dyskryminacyjnych mających największą zdolność przewidywania bankructwa, dostosowanych do warunków polskiej gospodarki. (fragment tekstu)

The bankruptcy of companies is a natural event of any economic activity. The main goal of this paper was to research insolvency risk chosen enterprises using discriminant analysis models. In this article characteristic and results of seven chosen discriminant models were presented. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. ANTONOWICZ P.: Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2007.
  2. BORATYŃSKA K.: Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 549, Ekonomiczne Problemy Usług nr 39, Szczecin 2009.
  3. BROL J.: ABC prawa spółek (9). Upadłość spółki jako przyczyna jej likwidacji. Rachunkowość nr 3/2000.
  4. GRZEGORZEWSKA E.: Ocena zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w sektorze rolniczym. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 64 (2008), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
  5. HADASIK D.: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zeszyty Naukowe, Seria II, nr 153, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998.
  6. HAMROL M., CHODAKOWSKI J.: Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej. Badania Opresyjne i Decyzje nr 3/2008, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
  7. HAMROL M., CZAJKA B., PIECHOCKI B.: Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej. Przegląd Organizacji nr 6/2004.
  8. MĄCZYŃSKA E.: Globalizacja ryzyka a system wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstwa, [w:] Appenzeller D. (red.), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
  9. Notoria Serwis: Wyniki finansowe spółek giełdowych (CD). 2010.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu