BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwińska-Kayzer Dorota (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Florek Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Wykorzystanie wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw produkujących pasze
The Use of Discriminant Analysis Selected Models in the Evaluation of the Financial Situation of Companies Producing Animal Feed
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 96, s. 265-276, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Analiza dyskryminacyjna, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Produkcja pasz, Sprawozdanie finansowe
Discriminant analysis, Financial analysis of enterprise, Animal feed production, Financial statements
Note
summ.
Abstract
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest podstawową czynnością kadry zarządzającej. Od wielu lat trwają prace badawcze nad opracowaniem systemu mierników, które pozwolą w porę ostrzec zarządzających o zagrożeniu bezpieczeństwa finansowego, a w szczególności umożliwią wskazanie przyczyny tego zagrożenia. Z przeglądu literatury przedmiotu wynika, że istnieje szereg algorytmów wczesnego ostrzegania, które są różnie oceniane zarówno od strony przydatności do prognozowania zagrożenia finansowego, jak i od strony dostosowania ich w ocenie różnych typów przedsiębiorstw. Ponadto, konstruowane były one często na danych finansowych podmiotów gospodarczych niezwiązanych bezpośrednio z przemysłem rolno-spożywczym, a przecież firmy z tej branży, w tym także przedsiębiorstwa produkujące pasze, są bardziej narażone na niewypłacalność niż inne podmioty funkcjonujące na rynku. Wynika to z tego, że działalność rolnicza zależy nie tylko od warunków ekonomiczno-finansowych, ale także od warunków klimatycznych, które w dużym stopniu wpływają na wielkość i jakość plonu produkcji roślinnej, a w konsekwencji na efekt przedsiębiorstw przetwórstwa rolnego, w tym także wytwórni pasz. W związku z tym celem głównym niniejszego opracowania było przedstawienie wybranych modeli wczesnego ostrzegania oraz próba oceny ich dostosowania do zasygnalizowania pogorszenia się sytuacji finansowej w przedsiębiorstwach produkujących pasze dla zwierząt. (fragment tekstu)

The main target of the article was to present selected Polish models of early warning and to assess their adaptation to indicate a deterioration in the financial situation of enterprises producing animal feed. The presented research shows that the use of different models of early warning doesn't give base to unambiguous evaluation of the company's financial situation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ALTMAN E.I.: Corporate Financial Distress. A Complete Guide to Predicting, Avoiding and Dealing with Bankruptcy, John Wiley & Sons, New York 1983.
 2. ALTMAN E.I.: Corporate Distress Prediction Models in a Turbulent Economic and Based II Environment, September 2002, www.pages.stern.nyn.edu/-ealtman/Corp-Distress.pdf, dostęp 11.06.2012.
 3. BIENIASZ A., CZERWIŃSKA-KAYZER D.: Cykl środków pieniężnych i jego przydatność w określeniu płynności finansowej oraz sprawności działania przedsiębiorstwa, RN SERiA Tom IX, Zeszyt 3, Kraków 2007.
 4. CAOVETTE J.B., ALTMAN E.I., NARAYANAN P.: Managening credit risk, JohnWiley & Sons Ing., New York 1999.
 5. DĘBSKI W.: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 6. DUDYCZ T.: Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wyd. Indygo Zahir Media, Wrocław 2011.
 7. GOŁĘBIOWSKI G., TŁACZAŁA A.: Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2005.
 8. GRZEGORZEWSKA E.: Ocena zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w sektorze rolniczym, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie nr 64 (2008), s. 201-215.
 9. HAMROL M., CHODAKOWSKI J.: Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, Badania operacyjne i decyzyjne nr 3/2008, www.orduser.pwr.wroc.pl/dbfiles/512-1-publish.pdf/, dostęp 7.05.2012.
 10. HAMROL M., CZAJKA B., PIECHOCKI M.: Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, Przegląd Organizacji nr 6 (2004), s. 35-39.
 11. PIEŃKOWSKA M.: Przewidywanie kryzysu, Nowe Życie Gospodarcze nr 13 (2004).
 12. PRUSAK B.: Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
 13. PRUSAK B.: Jak rozpoznać potencjalnego bankruta? Ocena zagrożenia upadłością przedsiębiorstw na podstawie wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej, www.zie.pg.gda. pl, dostęp 7.05.2012.
 14. SKOWRONEK-MIELCZAREK A., LESZCZYŃSKI Z.: Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2008.
 15. SIERPIŃSKA M., JACHNA T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. PWN, Warszawa 1997.
 16. SOŁOMA A., PLESIEWICZ J.: Wykorzystanie wielowymiarowych modeli analizy dyskryminacyjnej do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw przemysłu mięsnego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie nr 90 (2011), s. 171-185.
 17. WĘDZKI D.: Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstwa, Ekonomista nr 5, Warszawa 2005.
 18. WIERZBA D.: Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych - teoria i badania empiryczne, Zeszyty Naukowe WSE-I nr 8, Warszawa 2000.
 19. ZALESKA M.: Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
 20. ZALESKA M.: Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa 2002a.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu