BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malec Norbert (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Personel penitencjarny wobec zjawiska podkultury więziennej
Penitentiary Personnel and the Phenomenon of Prison Subculture
Source
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2012, nr 2 (4), s. 123-140, tab.
Keyword
Więziennictwo, Zachowania społeczne, Przestępczość
Prison system, Social behaviour, Crime
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zjawisko podkultury więziennej będącej nieformalnym systemem społecznym tworzonym przez skazanych. Podkultura więzienna bywa źródłem wielu konfliktów i problemów z resocjalizacją osadzonych. Po przedstawieniu demograficzno-społecznych danych personelu więziennego autor omawia percepcję zjawiska podkultury więziennej przez funkcjonariuszy oraz stosunek więźniów z grup podkulturowych do personelu. W artykule poruszono także takie kwestie, jak: podział więźniów na grypsujących i niegrypsujących; gwara więzienna jako nieodłączny element podkultury; ewolucja zasad podkultury więziennej; popularność grypsery; przywileje jako efekt przynależności do grypsujących; solidarność uczestników podkultury więziennej i in.

The article presents the issues of prison subculture with special emphasis on the perception of the phenomenon by prison staff. The prison subculture is a combination of non-formal rules making up a pattern of action by which the prisoners know how to behave and live optimally in prison. Understanding and control of phenomena associated with the second life by prison staff undoubtedly affect the efficiency and effectiveness of social reintegration and contribute to a higher level of safety in prison. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. B. Hołyst, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2009, s. 694-705.
 2. B. Hołyst, Bariery resocjalizacji penalnej, [w:] B. Hołyst (red.), Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, Warszawa 1984, s. 32.
 3. K. Jędrzejczak, Konflikty w izolacji więziennej, [w:] B. Hołyst, S. Redo (red.), Problemy więziennictwa u progu XXI wieku, Warszawa-Wiedeń-Kalisz 1996, s. 231.
 4. W. Kowalski, Zagrożenia ze strony przestępczości zorganizowanej dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem Służby Więziennej, [w:] Więziennictwo - nowe wyzwania, red. B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak, Warszawa-Poznań-Kalisz 2001, s. 485.
 5. J. Malec, Główne problemy powodowane przez podkulturę więzienną, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 1999 , nr 20-21, s. 126-133.
 6. J. Nawój, Wypalenie zawodowe funkcjonariuszy więziennych a perspektywa realizacji celów wychowawczych wykonywania kary pozbawienia wolności, [w:] W. Ambrozik, P. Stępniak (red.), Służba Więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej, Poznań-Warszawa-Kalisz 2004, s. 341-348.
 7. A. Orzechowska i in., Samouszkodzenia wśród więźniów a czynniki psychospołeczne, [w:] B. Hołyst (red.), Suicydologii, Warszawa 2008, t. IV, s. 42-48.
 8. S. Przybyliński, Osoby odbywające karę więzienia jako dawcy i biorcy przemocy, [w:] U. Bartnikowska, C. Kossakowski, A. Kraule (red.), Współczesne problemy pedagogiki specjalnej, "Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 7", Olsztyn 2008, s. 62-67.
 9. S. Przybyliński, Podkultura więzienna - wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Kraków 2007, s. 171-183 i nast.
 10. S. Przybyliński, Przynależność podkulturowa skazanych a nastrój panujący w zakładzie karnym, [w:] F. Kozaczuk (red.), Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, Rzeszów 2009, s. 250-258.
 11. M. Snopek, Status więźniów poszkodowanych w placówkach penitencjarnych, [w:] S. Przybyliński (red.), Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji, Toruń 2010, s. 102-107.
 12. I. Wolman, Zorganizowane zagrożenie, "Forum Penitencjarne" 2002, nr 5, s. 20.
Cited by
Show
ISSN
2081-8025
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu