BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juszczyk Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Zielińska Anetta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Koszty świadczeń z tytułu wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego
Costs of Social Benefits Due to Accidents at Work
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 95, s. 125-133, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Wypadki przy pracy, Przemysł spożywczy, Odszkodowania, Analiza danych statystycznych, Ubezpieczenia wypadkowe
Accidents at work, Food industry, Compensation, Statistical data analysis, Accident insurance
Note
summ.
Abstract
Celem badań jest określenie zmienności kosztów ponoszonych przez ZUS z tytułu świadczeń ubezpieczonym, którzy ulegli wypadkom przy pracy oraz zróżnicowania w okresie badawczym liczebności przyznanych świadczeń z tego tytułu. Ponadto, w badaniach podjęto problematykę dotyczącą skali kosztów świadczeń z tytułu chorób zawodowych w Polsce. Okres badawczy to lata 2006-2009. Analizę ekonomiczną przeprowadzono z uwzględnieniem danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W artykule wykorzystano rachunek korelacji i regresji prostej, test t i F, a także elementy statystyki tabelarycznej i opisowej. Ponadto wykorzystano działania myślowe o charakterze indukcyjnym i dedukcyjnym. (fragment tekstu)

This article presents the scale of costs paid by Social Insurance Agency due to accidents at work in the food industry. The financial burden borne by the state and enterprises in respect of the social benefits due to accidents at work and occupational diseases are significant on a national scale. In Poland, the highest costs of social benefits due to accidents at work were reported in 2007 while the lowest costs were observed in 2006. In the food industry the highest average costs of social benefits due to accidents at work were recorded in 2008, and the lowest in 2006. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. BP Consulding sp. z o.o., Mierniki efektywności prowadzonych działań z zakresu prewencji wypadkowej w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa listopad 2010 r.
  2. GUS - Warunki pracy, 2006, 2007 2008, 2009 r.
  3. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  4. RZEPECKI J.: Ekonomiczne aspekty kształtowania warunków pracy. Bezpieczeństwo Pracy nr 12, Warszawa 2007.
  5. RZEPECKI J.: Prewencja wypadkowa w społecznym ubezpieczeniu wypadkowym w wybranych krajach europejskich. Bezpieczeństwo Pracy nr 9, Warszawa 2006.
  6. ZUS - Prewencja wypadkowa prowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2009.
  7. ZUS - Prewencja wypadkowa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu