BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piwowar Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rynek nawozów azotowych w Polsce - stan i kierunki zmian
Nitrogen Fertilizers Market in Poland - Current Situation and Directions of Changes
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 95, s. 145-156, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Nawozy sztuczne, Analiza przestrzenna, Analiza popytu, Ceny, Podaż
Artificial fertilizer, Spatial analysis, Demand analysis, Prices, Supply
Note
summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest przedstawienie zmian w podaży, popycie i cenach na krajowym rynku nawozów azotowych w latach 2004-2009. Do analizy i interpretacji danych wykorzystano wtórne źródła informacji, opublikowane przez GUS oraz IERiGŻ. W artykule wykorzystano również informacje z badań własnych przeprowadzonych w latach 2008-2009 wśród największych przedsiębiorstw produkujących nawozy azotowe w Polsce: Zakładach Azotowych w Puławach, Zakładach Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu, Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach, Anwilu Włocławek i Zakładach Chemicznych w Policach. Przeprowadzone badania ankietowe stanowiły część prac badawczych z zakresu konkurencji i konkurencyjności na rynku nawozów mineralnych w Polsce. (fragment tekstu)

Growth of the agriculture potential is dependent on the scale of the use of industrial inputs, especially mineral fertilizers and chemical plant protection measures. Plants for proper growth, development and high-yielding need sufficient nutrients, containing mainly nitrogen. The aim of this article is to present the market of mineral nitrogen fertilizers in Poland, taking into consideration the range of products offered, the demand for nitrogenous fertilizers and changes in their prices. The study focuses on the period of time from 2004 until 2009. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BARCIKOWSKI K.: Rynek i ceny nawozów mineralnych. PWRiL, Warszawa 1966.
 2. BISKUPSKI A.: Asortyment nawozów mineralnych wytwarzanych przez krajowe wytwórnie. Chemik 2003, nr 11.
 3. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. GUS, Warszawa 2008.
 4. Gospodarka materiałowa w 2006 r. GUS, Warszawa 2007.
 5. Gospodarka materiałowa w 2009 r. GUS, Warszawa 2010.
 6. GRZEBISZ W.: Nawożenie roślin uprawnych. Podstawy nawożenia. PWRiL, Poznań 2008.
 7. GRZEŚKOWIAK A.: Nawozy mineralne we współczesnym rolnictwie. [w:] Nawożenie mineralne roślin uprawnych. (red.) R. Czuba, Wyd. Zakładów Chemicznych Police S.A., Police 1996.
 8. HOŁDYS A.: Cudowna synteza. Wiedza i Życie 2008, nr 12.
 9. IGRAS J.: Potencjał polskiego przemysłu nawozowego na tle Unii Europejskiej. [w:] Zasady wprowadzania nawozów do obrotu (red. A. Harasim). IUNG-PIB, Puławy 2006.
 10. KOPIŃSKI J.: Zróżnicowanie nawożenia jako miara intensywności produkcji roślinnej w regionach. Wieś Jutra 2006, nr 6.
 11. Poradnik dla prowadzących handel nawozami sztucznymi. Opracowanie zbiorowe pod red. Tereszczenki, Wyd. Zjednoczonych Fabryk Związków Azotowych w Mościcach i w Chorzowie, Chorzów 1939.
 12. PIWOWAR A.: Aktywność innowacyjna i inwestycyjna producentów nawozów mineralnych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA 2010, t. XII, z. 5.
 13. PIWOWAR A.: Konkurencja na rynku nawozów mineralnych a zachowania producentów rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2011, nr 2.
 14. PIWOWAR A.: Konkurencja na rynku nawozów mineralnych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA 2008a, t. X, z. 4.
 15. PIWOWAR A.: Transfer wiedzy w zakresie nawozów mineralnych. Studia i Materiały PSZW 2008b, t. 14.
 16. Raport Roczny 2009. Zakłady Chemiczne Police S.A., Police 2010.
 17. Rolnictwo w 2009 r. GUS, Warszawa 2010.
 18. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. Analizy Rynkowe 2011, nr 38.
 19. SZOT E.: Rynek nawozów mineralnych. Boss Rolnictwo 2001, nr 22.
 20. URBAN S.: Zmiany w zużyciu środków do produkcji rolnej w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. [w:] Rozwój obszarów wiejskich po akcesji Polski do Unii Europejskiej (red. R. Jończy). Wyd. Instytut Śląski, Wrocław-Opole 2008.
 21. ZALEWSKI A.: Kierunki zmian zużycia nawozów mineralnych w latach 2000-2007. Roczniki Naukowe SERiA 2008, t. X, z. 3.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu