BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyduch Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów)
Title
Próg rentowności produkcji energii elektrycznej z uwzględnieniem uprawnień do emisji CO2
Break Even Point of Electricity Production Taking into Account CO2 Allowances
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 181, s. 135-145, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Rachunkowość a controlling
Keyword
Próg rentowności, Produkcja energii, Energia elektryczna, Uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, Emisja zanieczyszczeń
Break-even point (BEP), Energy production, Electric power, Entitlement to emissions, Pollution emission
Note
streszcz., summ.
Abstract
Próg rentowności oznacza wielkość produkcji, przy której przychody ze sprzedaży są równe kosztom zmiennym i stałym produkcji. W artykule przeanalizowano zmiany progu rentowności produkcji energii elektrycznej, wynikające z wprowadzenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Uprawnienia - początkowo alokowane przez odpowiedni organ administracji państwowej pomiędzy emitentów zanieczyszczeń - mogą być później sprzedawane lub kupowane na rynku. Zmiany progu rentowności zależą od sposobu początkowej alokacji uprawnień wśród przedsiębiorstw (odpłatnej lub nieodpłatnej) oraz od ceny uprawnień.(abstrakt oryginalny)

Break even point is a production level at which revenues from sales equal variable and fixed production costs. In the article changes of break even point of electricity production resulted from the implementation of CO2 allowances in the European Union are analysed. Allowances that are at first allocated by the state among emitters may be later sold or bought on the market. The changes of break even point depend on the way the allowances are allocated among enterprises (free of charge or for a payment) and on the allowance price.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dyduch J., Ewolucja wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, [w:] J. Famielec, M. Kożuch (red.), Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
  2. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty i zmieniająca Dyrektywę Rady 96/61/WE.
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przy-działami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie.
  4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych.
  5. Leszczyński Z., Wnuk T., Controlling, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
  6. Paska J., Wytwarzanie energii elektrycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
  7. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu