BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chudak Mariusz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A.Komeńskiego w Lesznie)
Title
Redagowanie ustaleń urbanistycznych wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych
Town Planning Decisions vs. Contemporary Civilisation Challenges
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 67-76, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Keyword
Planowanie przestrzenne, Przestrzeń w cywilizacji
Spatial planning, Space in civilization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia, w kontekście zmian regulacji prawnych oraz wobec aktualnych uwarunkowań o charakterze globalnym (ekonomicznych, technologicznych, społeczno-demograficznych i ekologicznych), próbę identyfikacji uniwersalnego zakresu ustaleń planistycznych na płaszczyźnie lokalnej, przyjmując za podstawę przeznaczenie terenów, których wydzielenia dokonano w oparciu o przegląd piśmiennictwa. Do osiągnięcia tego celu posłużono się tabelarycznym zestawieniem potencjalnej treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rozróżnieniu na elementy obligatoryjne i fakultatywne. Szczególną uwagę zwrócono na mieszkalnictwo, usługi i przemysł jako kategorie funkcjonalne determinujące rozwój jednostek terytorialnych. (abstrakt oryginalny)

In the context of changing legal regulations and in view of the existing global conditions (economic, technological, socio-demographic and ecological), the article is an attempt to identify a universal scope of town planning decisions in the local area with references to land use made on the basis of a bibliography. To this end, a specification arranged in tables is used with potential content of local development plan split into mandatory and optional elements. Special attention is paid to housing development, services and industry as the functional categories determining the development of local units. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bernaciak A., Gaczek W.M., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 2. Chudak M., Lokalizacja przedsiębiorstw a miejscowe planowanie przestrzenne. Studium przypadku miasta Leszna, Wydawnictwo PWSZ w Lesznie, Leszno 2009.
 3. Czerny M., Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, PWN, Warszawa 2005.
 4. Gaczek W.M., Proces zmian użytkowania terenów w regionie miejskim na przykładzie Poznania, Zeszyt naukowy nr 117, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1992.
 5. Grocholska J., Czynniki wpływające na użytkowanie ziemi w Warszawie, Studia KPZK PAN, t. XLVI, Warszawa 1974.
 6. Liszewski S., Tereny miejskie a struktura przestrzenna Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 1977.
 7. Mydel R., Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich PAN, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1979.
 8. Parysek J.J., Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo UAM w Poznaniu, Poznań 2006.
 9. Rouba H., Rozwój regionalny a ochrona środowiska, [w:] T. Markowski, D. Stawasz (red.), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wydawnictwo UŁ w Łodzi, Łódź 2001.
 10. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 2, PWN, Warszawa 2004.
 11. Zaorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2000.
 12. Ziobrowski Z., Mierniki jakości przestrzeni miejskiej, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1992.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu