BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głuszczuk Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Regionalna strategia innowacji województwa dolnośląskiego a idea podmiotów złotego trójkąta
Regional Innovation Strategy for Lower Silesia Voivodeship and the Idea of Golden Triangle Entities
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 107-117, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Keyword
Regionalne systemy innowacyjne (RSI)
Regional Innovation System
Note
streszcz., summ.
Abstract
Warstwę teoretyczną artykułu wypełniają rozważania nad istotą idei podmiotów złotego trójkąta (regionalnego systemu innowacji - RIS) ze szczególnym uwzględnieniem jego aktorów i zachodzących z ich udziałem interakcji wewnętrznych (regionalnych) i zewnętrznych (międzyregionalnych, krajowych, zagranicznych). Podsumowaniem tych przemyśleń są właściwości RIS, które przekłada się na kryteria oceny rozwiązań przyjętych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji (DSI). Refleksja nad jej zapisami prowadzi do sformułowania kilku krytycznych uwag oraz zarekomendowania podstawowych kierunków modyfikacji DSI, które wieńczy zarys koncepcji nowego drzewa strategicznych dążeń. (abstrakt oryginalny)

The discussion concerning the idea of the entities of the golden triangle (regional innovation system) and especially its actors and internal (regional) and external (interregional, national and international) interactions, constitute the theoretical aspect of the article. The attributes of the regional innovation system sum up the thoughts and are the basis for the assessment of solutions contained in the Lower Silesian Innovation Strategy. The author criticizes some of its provisions, recommends the basic directions of its modification and outlines the concept of a new tree of strategic aspirations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dolnośląska Strategia Innowacji, Wrocław 2005.
  2. Gorzelak G., Bąkowski A., Kozak M., Olechnicka A., współpraca: Płoszaj A., Polskie regionalne stra-tegie innowacji: ocena i wnioski dla dalszych działań, Regional Studies Association - Sekcja Polska, Warszawa 2006.
  3. Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
  4. Klepka M., Raport. Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce. Rekomendacje do analizy szczegółowej, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa 2005.
  5. Okoń-Horodyńska E., Jak budować regionalne systemy innowacji, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2000.
  6. Stawasz E., Niedbalska G., Działalność innowacyjna, [w:] K. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
  7. Szatkowski K., Istota i rodzaje innowacji, [w:] M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001.
  8. Szultka S., Tamowicz P., Mackiewicz M., współpraca: Wojnicka E., Niebieskie Księgi 2004 Nr 12. Regionalne strategie i systemy innowacji. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
  9. Wojnicka E., Rot P., Tamowicz P., Brodzicki T., Regionalny system innowacyjny w województwie pomorskim, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu