BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurkiewicz-Pizło Anna (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie), Pizło Wojciech (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Inspiracje teoretyczne konkurencyjności według Thünena, Marshalla, Portera
Theoretical Inspirations of Competitiveness
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 93, s. 5-18, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Konkurencyjność, Klastry, Rozwój regionalny, Lokalizacja przemysłu
Competitiveness, Business cluster, Regional development, Location of industry
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja wybranych teoretycznych aspektów konkurencyjności. W rozważaniach uwzględniono naukowe stanowiska Johanna von Thünena, Alfreda Marshalla i Michaela Portera, będące inspiracją wielu współczesnych rozważań teoretycznych dotyczących m.in. inicjatyw klastrowych, klastrów i mechanizmów rozwoju aglomeracji przemysłowych oraz turystycznych. (fragment tekstu)

In the article is presented selected theoretical aspects of competitiveness according to classical economists: Johann von Thünen, Alfred Marshall and Michael Porter. There is the theoretical clusters conception particularly cluster initiatives and conditions of their developments. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BLAUG M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000, s. 633-650.
 2. BRODZICKI T., TAMOWICZ P., Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych. Opracowanie na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji dla Ministerstwa Gospodarki, Gdańsk-Radom, październik 2008.
 3. GANCARCZYK J., Wpływ klastrów na aktywizację gospodarczą regionów turystycznych, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 9 (4) 2010.
 4. GROSSE T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne nr 1 (8)/2002.
 5. HAUKNES J., Norwegian input-output clusters and innovation patterns, OECD, Boosting Innovation, Cluster Approach, Paris 1999.
 6. JOHANNISSON B., CAFFARINA L.C., CRUZ A.F.D., EPURE M. i inni, Interstanding the industrial district: contrasting conceptual images as a road to insight, Entrepreneurship & Regional Development 19, November 2007.
 7. KETELS CH., LINDQVIST G., SOLVELL Ö., Clusters and Cluster Initiatives, Center for Strategy and Competitiveness Stockholm School of Economics, June 2008, s. 3, www. clusterobservatory.eu. z dn. 10.02.2010.
 8. Klastry - innowacyjne wyzwania dla Polski (red. Szulika T.), Wyd. IBnGR, Gdańsk 2004, s. 7.
 9. MANTEUFFEL R., Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, Wyd. PWRiL, Warszawa 1979.
 10. MARKOWSKI T., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, (red nauk.) Strzelecki Z., WN PWN, Warszawa 2008.
 11. MARKUSEN A., Sricky places in slippery space. A typology of industrial districts, [w:] T.J. Barnes, M.S. Gertler (red.) The New Industrial Geography. Regions, Regulations and Institutions, Cheltenham-Lym: Routlege 1999.
 12. MARSHALL A., Principles of Economics, An introductory volume, Macmillan, London 1947.
 13. OLESIŃSKI Z., Struktury gron (klastrów) przemysłowych - multigrono - pasmo, Problemy zarządzania 3 (13), 2006.
 14. PIZŁO W., Przedsiębiorstwo w społeczeństwie informacyjnym w świetle teorii ekonomii instytucjonalnej, Wyd. SGGW, Warszawa 2009.
 15. PORTER M.E., Porter o konkurencji, Wyd. PWE, Warszawa 2001.
 16. ROELANDT T.J.A., HERTOG P., Cluster analysis and cluster-based policy making in OECD countries: an introduction to the theme, OECD, Boosting Innovation, Cluster Approach, Paris 1999.
 17. ROMANIUK K., Wspieranie rozwoju oraz konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw przez klastering na przykładzie grona łódzkiego (case study), [w:] Roczniki Naukowe SERiA, tom X, z. 2.
 18. SCOTT A.J., STOPER M., Regions, Globalization, Development, Regional Studies, vol. 37 (6-7) 2003.
 19. SKAWIŃSKA E., Sieć przedsiębiorstw a klastry biznesowe, [w:] E. Skawińska, R.I. Zalewski, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska. Wyd. PWE, Warszawa 2009.
 20. SOLVELL Ö., LINDQVIST G. KETELS Ch., The Cluster Initiative Greenbook, Stockholm 2003.
 21. Teoria klastra, www.pi.gov.pl, dostęp: 07.01.2011.
 22. Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A., Benchmarking klastrów w Polsce - 2010, Raport z badań, Wyd. PARP, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu