BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikorska-Wolak Izabella (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Dywersyfikacja ekonomiczna gospodarstw rolnych jako przejaw przedsiębiorczych zachowań rolników
Economic Diversity of Farms as a Sign of Enterprising Activity of Farmers
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 93, s. 29-42, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Dywersyfikacja, Gospodarstwa rolne, Przedsiębiorczość, Rolnictwo
Diversification, Arable farm, Entrepreneurship, Agriculture
Note
summ.
Abstract
W niniejszym opracowaniu pojęcie dywersyfikacja zostało użyte dla określenia innej niż rolnicza działalności gospodarczej, która jest bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym, tj. wykorzystuje jego zasoby (siłę roboczą, ziemię, teren, budynki, maszyny itp.). Nie wliczono tu działalności innej niż rolnicza, jeżeli z zasobów gospodarstwa do jej prowadzenia wykorzystywana jest tylko i wyłącznie siła robocza. Celem badań było poznanie i określenie skali zjawiska i jego zróżnicowania regionalnego, poznanie rodzajów działalności nierolniczej oraz dokonanie charakterystyki gospodarstw rolnych podejmujących działalność nierolniczą. Dla realizacji tego celu wykorzystano dane statystyki krajowej GUS oraz wybrane pozycje literatury tematycznej. W końcowej części opracowania skoncentrowano się na jednym z rodzajów działalności nierolniczej, będącej przejawem przedsiębiorczych zachowań rolników jakim jest agroturystyka. W tej części zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w latach 2006-2008 w Katedrze Ekonomiki Edukacji i Doradztwa SGGW. Celem badań było m.in. określenie sylwetki rolników prowadzących działalność agroturystyczną, poznanie źródeł inspiracji i motywów podejmowania tej działalności, określenie korzyści ekonomicznych i pozaekonomicznych osiąganych przez rolników świadczących usługi agroturystyczne. (fragment tekstu)

The research presents a range, regional diversity and different kinds of nonagricultural activity of farms. These farms have been characterized, the author has taken into account such features, as a regional structure, work in AWU and economic size. Agrotouristic activity has been analysed in details, as a form of diversity of farms. The research presents the models of farmers, sources of inspiration, motives of activity and economic and noneconomic profits from its development. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BALIŃSKA A., SIKORSKA-WOLAK I. 2009: Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin. SGGW, Warszawa.
 2. GUS 2008: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. Warszawa.
 3. KRAKOWIAK-BAL A. 2009: Pozarolnicza działalność gospodarcza polskich gospodarstw rolniczych na tle gospodarstw z krajów UE. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 5.
 4. MAJEWSKI D., RADZIKOWSKA E. 2006: Znaczenie działań dywersyfikacyjnych dla polskiego rolnictwa. [w:] Różnicowanie produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o trudnych warunkach rolniczych oraz unikatowych walorach przyrodniczych. FAPA, Warszawa.
 5. MYSIAK K. 2007: Agroturystyka w rozwoju gospodarczo-społecznym obszarów wiejskich województwa pomorskiego. Rozprawa doktorska. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 6. SIKORSKA-WOLAK I. 2004: Agroturystyka szansą rozwoju gmin wiejskich w Polsce. Lithuania nr 2(46).
 7. SOSNOWSKI J. 2010: Działalność agroturystyczna i jej wpływ na produkcję rolniczą w gospodarstwach regionu siedleckiego. Rozprawa doktorska. Akademia Podlaska, Siedlce.
 8. WILKIN J. (red.) 2003: Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 9. WILKIN J., NURZYŃSKA I. (red.) 2010: Raport o stanie wsi. Polska wieś 2010. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 10. ZAWADKA J. 2010: Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich). Rozprawa doktorska wykonana pod kierunkiem I. Sikorskiej-Wolak. SGGW, Warszawa.
 11. ZEGAR J. 2009: Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego. Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu