BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozak Sylwester (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Emisja obligacji jako czynnik poprawy stabilności i konkurencyjności banków spółdzielczych
Issuance of Bonds as a Factor in Improving Stability and Competitiveness of Cooperative Banks
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 93, s. 57-67, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Emisja obligacji, Obligacje, Banki spółdzielcze, Konkurencyjność, Stabilność finansowa
Bonds issuing, Bonds, Cooperative banks, Competitiveness, Financial sustainability
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest prezentacja i analiza motywacji banków spółdzielczych do emitowania obligacji oraz możliwości podnoszenia przy ich pomocy funduszy własnych dla poprawy ich stabilności i konkurencyjności na rynkach lokalnych. Wykorzystana w artykule metoda badań to porównawcza analiza literatury i regulacji prawnych odnoszących się do bankowych papierów wartościowych, a także danych liczbowych pochodzących z instytucji nadzorujących działalność banków spółdzielczych. (fragment tekstu)

The amount of own funds of banks has a significant impact on the stability of their operations and ability to absorb losses. In the indirect way it determines the value of lending activity, the level of competitiveness and position in the banking market. This article aims to analyze the regulations and the scale of bond issuance held by cooperative banks and the role of funding to improve their stability and competitiveness in the banking market in 2010-2011. The results indicate that in Poland and other EU countries, cooperative banks are important providers of credit, especially for SMEs. Raising equity through issuance of bonds may extend the area of operation and increase the total amount of credit and commitment to individual enterprise. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ECB 2010: Financial integration in Europe. European Central Bank, Frankfurt am Main.
 2. FITCH RATINGS 2010: Podsumowanie IV kwartału 2009 i roku 2009 na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce, Fitch Polska SA Warszawa.
 3. FITCH RATINGS (2011): Podsumowanie IV kwartału 2010 i roku 2010 na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce, Fitch Polska SA Warszawa.
 4. KNF 2009: Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu i w 3 kwartałach 2009 roku, KNF Departamentu Bankowości Spółdzielczej PNB, Warszawa.
 5. KNF, 2011: Raport o sytuacji banków w 2010 r. UKNF, Warszawa.
 6. KOZAK S., 2010: Czynniki kształtujące dochodowość i efektywność banków spółdzielczych w okresie integracji z europejskim systemem finansowym, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 83, s. 141-152.
 7. KOZAK S., 2011: Obligacje długoterminowe jako narzędzie podwyższania funduszy własnych banków spółdzielczych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 13, z. 2, s. 226-231.
 8. MICHALSKI M., 2011: Status bankowych papierów wartościowych na rynku kapitałowym. Monitor Prawa Bankowego, Nr 1(02), s. 78-86.
 9. NBP 2010: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 roku, Warszawa.
 10. www.bankbps.pl - Bank Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie.
 11. www.eurocoopbanks.coop - Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (European Association of Co-operative Banks, EACB).
 12. www.gpwcatalyst.pl - CATALYST Rynek obligacji GPW.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu