BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gil Waldemar Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rachunek przepływów pieniężnych ex ante narzędziem controllingu finansowego
Ex Ante Cash Flow Statement as a Tool of Financial Controlling.
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 181, s. 190-198, bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Rachunkowość a controlling
Keyword
Controlling finansowy, System informacyjny, Przepływy pieniężne
Financial controlling, Information system, Cash flows
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejsza praca stanowi próbę przedstawienia prospektywnego ujęcia potencjału informacyjnego rachunku przepływów pieniężnych jako narzędzia controllingu finansowego. Autor, począwszy od identyfikacji controllingu finansowego i jego miejsca w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, poprzez problematykę wyboru formalnoprawnych uwarunkowań rachunku przepływów pieniężnych jako źródła informacji ex ante, po kalkulację przepływów pieniężnych ex ante na potrzeby controllingu finansowego, wskazuje prospektywny potencjał informacyjny strumieni i stanów pieniężnych.(abstrakt oryginalny)

This paper is an attempt to articulate the potential of prospective information cash flow statement as a tool of financial controlling. From the identification of financial controlling and its place in the enterprise information system, through the issue of choice of procedural conditions of cash flow as a source of ex ante information, up to the calculation of ex ante cash flow for the needs of financial controlling the article shows the prospective information potential of the cash flow and cash state. PN(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 2. Janczyk-Strzała E., Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych, CeDeWu, Warszawa 2008.
 3. Leszczyński Z., Wnuk T., Controlling, FRR w Polsce, Warszawa 2000.
 4. Nowak E., Istota i zakres controllingu, [w:] E. Nowak (red.), Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, ODDK, Gdańsk 2003.
 5. Nowak E. (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 6. Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003.
 7. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 8. Świderska G.K. (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2010.
 9. Tyrała P., Stęplewski B., Controlling nowoczesną metodą zarządzania strategicznego, Adam Marszałek, Toruń 2004.
 10. Vollmuth H.J., Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Placet, Warszawa 2000.
 11. Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. nr 12, poz. 69. Uchwała nr 5/03 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych".
 12. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ze zm.
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2002, nr 76, poz. 694 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu