BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Chmielewski Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wartość aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego a stopa zwrotu z jednostki rozrachunkowej
Value of Net Assets of Open Pension Fund and the Rate of Return from Unit of Account
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 93, s. 69-80, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Wartość aktywów, Fundusze emerytalne, System emerytalny, Stopa zwrotu
Asset value, Pension funds, Pension schemes, Rate of return
Note
summ.
Abstract
Otwarte fundusze emerytalne pojawiły się na polskim rynku finansowym w następstwie reformy systemu ubezpieczeń społecznych, która weszła w życie 1 stycznia 1999 r. W przypadku osób urodzonych po 1968 r. przynależność do OFE jest obowiązkowa, osoba ubezpieczona może jedynie samodzielnie wybrać konkretny fundusz, do którego będzie przekazywana składka na ubezpieczenie społeczne. Wysokość przyszłej emerytury zależy od wielu czynników, przede wszystkim od wartości składek na ubezpieczenie społeczne wpłaconych do systemu w trakcie aktywności zawodowej oraz okresu opłacania składek. Ta część składki, która trafi a do OFE jest lokowana na rynku finansowym, co oznacza, że wysokość emerytury będzie zależała również od efektywności inwestowania tych środków. W związku z tym wybór OFE nie powinien być przypadkowy. Celem opracowania jest określenie, czy istnieje zależność pomiędzy wielkością OFE, mierzoną wartością aktywów netto, a stopą zwrotu z jednostki rozrachunkowej. W pracy poddano weryfikacji hipotezę, że stopa zwrotu z jednostki rozrachunkowej nie zależy od wielkości funduszu. Jako okres badawczy przyjęto lata 2001-2010. W opracowaniu wykorzystano dane publikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. (fragment tekstu)

The aim of the article was to determinate the existence of relation between the value of net assets of open pension fund and the rate of return from unit of account. To estimate this relation the author used independent two-sample t-test. In the analysed period, at the significance level of α = 0,05, the empricial value of T statistic was not the basis to reject the null hypothesis. It showed that there was no statistically significant difference between the reasults obtained by the biggest and the smallest pension funds. The examined period related to the years 2001-2010. The author used the data from the Polish Financial Supervision Authority. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CHYBALSKI F., 2009: Otwarte Fundusze Emerytalne w Polsce. C.H. Beck, Warszawa.
 2. GREGOROWICZ W.K., 1923: Podstawy gospodarcze ubezpieczeń. Warszawa.
 3. JĘDRASIK-JANKOWSKA I., 2004: Treść ryzyka emerytalnego. LexisNexis, Zakamycze, Kraków.
 4. KABAT E., 2007: Przezorny zawsze ubezpieczony: dzieje ubezpieczeń. IPM, Breń.
 5. KOŁOSOWSKA B., 2004: Skutki finansowe reformy systemu emerytalnego w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 6. MAJCHRZYCKA-GUZOWSKA A., 1999: Finanse i prawo finansowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. MUSZALSKI W., 1984: Ubezpieczenia społeczne - zarys ogólny. PWN, Warszawa.
 8. PISZ Z., 1998: Uwagi ogólne na temat zabezpieczenia społecznego. Wydawnictwo AE, Wrocław.
 9. PODSTAWKA M., 2005: Podstawy finansów: teoria i praktyka. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 10. STEFAŃSKI M., 2002: Ubezpieczenia społeczne w Polsce. LEG Oficyna Wydawnicza, Włocławek.
 11. STARZYŃSKA W., 2002: Statystyka praktyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. SZUBERT W., 1987: Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu. PWN, Warszawa.
 13. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189.
 14. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585.
 15. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 2011 r. Nr 75, poz. 398.
 16. WANTOCH-REKOWSKI J., 2005: Składki na ubezpieczenia emerytalne. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu