BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klemens Brygida (Politechnika Opolska)
Title
Współpraca władz samorządowych z przedsiębiorcami - na przykładzie wybranych inicjatyw klastrowych
Cooperation Between Local Governments and Entrepreneurs on the Example of Chosen Cluster Initiatives
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 210-221, rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Keyword
Instytucje samorządów terytorialnych, Klastry, Współpraca, Przedsiębiorca
Local government institutions, Business cluster, Cooperation, Entrepreneur
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule ukazano rolę współpracy władz samorządowych z przedsiębiorcami w procesie tworzenia i funkcjonowania inicjatyw klastrowych (na przykładzie województwa opolskiego). Interesującymi pytaniami były: Czy występuje taka współpraca, a jeśli tak, to w jakim zakresie? Jakie są bariery współpracy między sektorem publicznym a prywatnym? Czego od władz oczekują przedsiębiorcy i animatorzy inicjatyw klastrowych, a co od nich otrzymują? Ważną kwestią było też zbadanie, czy przedsiębiorcy dążą do współpracy i na jakiej płaszczyźnie jest ona możliwa. W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na te pytania. (abstrakt oryginalny)

The paper shows the role of cooperation between local governments and entrepreneurs in the process of creation and functioning of cluster initiatives (on the example of Opole Voivodeship). A particular role in this process is played by public administration. It has a task to support initiatives creating the "climate" for the development of entrepreneurship and initiating the creation of clusters. Attention is paid to a few questions: Does the cooperation between local governments and entrepreneurs exist? What kind of barriers are there in this subject? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barcik R., Teoretyczne podstawy tworzenia klastrów gospodarczych, [w:] E. Bojar (red.), Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, Politechnika Lubelska, Lublin 2006.
 2. Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki dla Polski, Niebieskie Księgi 2004, Rekomendacje Nr 11, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 3. European Commission, The concept of clusters and cluster policies and their role for competitiveness and innovation: Main statistical results and lessons learned, Brussels 17.10.2008.
 4. Grosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 1(8).
 5. Heffner K., Klemens B., Klastry jako czynnik zwiększający szanse rozwoju regionów (na przykładzie województwa opolskiego), [w:] Szanse rozwoju regionów - uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, Politechnika Opolska, Opole 2007.
 6. Heffner K., Klemens B., Koncepcja klastrów wśród czynników zwiększających atrakcyjność inwe-stycyjną regionu (na przykładzie województwa opolskiego), [w:] E. Bojar (red.), Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, Politechnika Lubelska, Lublin 2006.
 7. Matusiak K.B. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008.
 8. OECD, Business clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe, 2005.
 9. OECD, Innovative Clusters, Drivers of National Innovation System, OECD Proceeding, Paris 2001.
 10. OECD, Przegląd Terytorialny Polska, OECD 2008.
 11. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 12. Porter M.E., The Competitive Advantage of the Nations, Free Press, New York 1990.
 13. Rosenfeld S.A., Backing into Clusters: Retrofitting Public Policies, JFK School Symposium, Harvard University, 29-30 March 2001.
 14. Sölvell O., Lindqvist G., Ketels C., The Cluster Initiative Greenbook, Ivory Tower, Stockholm 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu