BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krot Katarzyna (Politechnika Białostocka), Lewicka Dagmara (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Wpływ zaufania organizacyjnego na innowacyjność w świetle badania jakościowego
The Impact of Organizational Trust on the Innovativeness in the Light Qualitative Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.3, s. 65-78, bibliogr. 23 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Zaufanie organizacyjne, Innowacyjność, Wartości niematerialne
Organizational trust, Innovative character, Intangible asset
Note
streszcz., summ.
Abstract
Gotowość i zdolność organizacji do wdrażania innowacji wymaga zaistnienia wielu specyficznych warunków. Jednym z nich jest zaufanie budowane na różnych poziomach relacji wewnątrzorganizacyjnych. Istotne jest więc nie tylko ustalenie siły wpływu zaufania organizacyjnego na innowacyjność, ale również wyjaśnienie mechanizmu tego oddziaływania. Wnioski wynikające z badania jakościowego pozwalają stwierdzić, że szczególne znaczenie ma zaufanie instytucjonalne, które stanowi ważny punkt odniesienia w aktywności innowacyjnej pracowników. (abstrakt oryginalny)

The willingness and ability of the organization to implement innovation requires specific conditions. One of them is the trust at different levels relationship. It is therefore important not only to determine the strength of the influence of organizational trust on innovativeness, but also an explanation of the mechanism of this interaction. Conclusions from the qualitative study allow to conclude about the particular importance of institutional trust, which is a reference in the innovative activity of employees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bratnicki M., Transformacja przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.
 2. Brockner J., Siegel P.A., Daly J.P., Tyler T., Martin Ch., When Trust Matters: The Moderating Effect of Outcome Favorability, "Administrative Science Quarterly" 1997, Vol. 42.
 3. Connell J., Ferres N., Travaglione A., Engendering Trust in Manager-Subordinate Relationships: Predictors and Outcomes, "Personnel Review" 2003, Vol. 32(5).
 4. Danik L., Żukowska J., Rola zaufania we współpracy w innowacjach, w: H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.), Współpraca w łańcuchach dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw i kooperujących sieci, Zeszyty Naukowe KGŚ nr 32, SGH, Warszawa 2011.
 5. Dougherty D. Hardy C., Sustained Product Innovation in Large, Mature Organisations: Overcoming Innovation-To-Organisation Problems, "Academy of Management Journal" 1996, Vol. 39, No. 5.
 6. De Jong G., Woolthuis K.R., The Institutional Arrangements of Innovation: Antecedents and Performance Effects of Trust in High-Tech Alliances, "Industry and Innovation" 2008, Vol. 15, No. 1.
 7. Drucker P.F., The Discipline of Innovation, "Harvard Business Review" 1985, Vol. 63, No. 3.
 8. Ellonen R., Blomqvist K., Puumalainen K., The Role of Trust in Organizational Innovativeness, "European Journal of Innovation Management" 2008, Vol. 11, No. 2.
 9. Gilson L., Trust and the Development of Health Care as a Social Institution, "Social Science & Medicine" 2003, Vol. 56.
 10. Herting S.R., A Curvilinear Model of Trust and Innovation with Implications for China's Transition, "Chinese Public Administration Review" 2002, No. 1(3/4).
 11. Krot K., Lewicka D., Innovation and Organisational Trust: Study of Firms in Poland, "Int. J. Innovation and Learning" 2011, Vol. 10, No. 1.
 12. Levin D.Z., Cross R., Abrams L.C., Lesser E.L., Trust and Knowledge Sharing: A Critical Combination, IBM Institute for Knowledge Based Organizations, www-935.ibm. com/services/us/imc/pdf/g510-1693-00-cpov-trust-and-knowledge-sharing.pdf (dostęp 23.10.2014).
 13. Loon Hoe S., Is Interpersonal Trust a Necessary Condition for Organisational Learning?, "Journal of Organisational Transformation and Social Change" 2007, Vol. 4(2).
 14. McKnight D.H., Cummings L.L., Chervany N.L., Trust Formation in New Organizational Relationships, "Academy of Management Review" 1998, Vol. 2.
 15. Morgan R.M., Hunt S.D., The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, "Journal of Marketing" 1994, Vol. 58.
 16. Moroszo B., Zdolność przedsiębiorstw do uczenia się a innowacyjność - rola atmosfery panującej w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 6.
 17. Pichlak M., Uwarunkowania innowacyjności organizacji, Difin, Warszawa 2012.
 18. Salavou H., The Concept of Innovativeness: Should We Need to Focus, "European Journal of Innovation Management" 2004, Vol. 7(1).
 19. Sankowska A., Zaufanie a innowacyjność przedsiębiorstwa, "Współczesne Zarządzanie" 2010, nr 3.
 20. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 21. Whitener E.M., Brodt S.E., Korsgaard M.A., Werner J.M., Managers as Initiators of Trust: an Exchange Relationship Framework for Understanding Managerial Trustworthy Behavior, "Academy of Management Review" 1998, Vol. 23(3).
 22. Vidotto G., Vicentini M., Argentero P., Bromiley P., Assessment of Organizational Trust: Italian Adaptation and Factorial Validity of the Organizational Trust Inventory, "Social Indicators Research" 2008, Vol. 88.
 23. Yan Zhang A., Tsui Jiwen A.S., Song L., Li Ch., Jia L., How Do I Trust Thee? The Employee- Organization Relationship, Supervisory Support, and Middle Manager Trust in the Organization, "Human Resource Management" 2008, Vol. 47(1).
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu