BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piwowar Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Konkurencja cenowa i pozacenowa na rynku nawozów mineralnych w Polsce
Price and Non-Price Competition on the Mineral Fertilizers Market in Poland
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 93, s. 137-148, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Konkurencja cenowa, Nawozy sztuczne, Prace naukowo-badawcze, Polityka badawczo-rozwojowa
Price competition, Artificial fertilizer, Scientific-research work, R&D policy
Note
summ.
Abstract
Gospodarka naszego kraju potrzebuje nowoczesnego i wydajnego rolnictwa. Dążenie do tego stanu nie może odbyć się bez środków produkcji rolnej, dostarczanych na rynek przez przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe, których zastosowanie sprawi, że krajowe gospodarstwa rolne staną się konkurencyjne na europejskim i globalnym rynku. Aktualnie jednym z najważniejszych środków produkcji rolnej są nawozy mineralne, które wzbogacają gleby w składniki pokarmowe niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin. Nawozy mineralne są najważniejszym plonotwórczym czynnikiem produkcji rolnej o dużych potencjalnych możliwościach. Na rynku nawozów mineralnych zachodzi zjawisko konkurencji i odgrywa istotną rolę w procesach wymiany. W celu kreowania przewag konkurencyjnych na rynku nawozów mineralnych przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe wykorzystują wiele instrumentów konkurowania, które nakreślają rynkowy wymiar konkurencji. W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozważania teoretyczne i wyniki badań empirycznych dotyczące zjawiska konkurencji wśród dwóch grup podmiotów rynkowych na rynku nawozów mineralnych: producentów nawozów i pośredników handlowych. (fragment tekstu)

The phenomenon of the competition takes place on the market of mineral fertilizers and plays an important role in the processes of exchange. In order to create competitive advantages on the market of mineral fertilizers, the production and trade enterprises are using a variety of competition instruments, which outline the dimension of competition on the market. In this study are presented the theoretical considerations and empirical researches on the phenomenon of competition between two groups of market players on the market of mineral fertilizers in Poland: fertilizer producers and brokers. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. ADAMKIEWICZ-DRWIŁŁO H.G.: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2002
  2. BANIAK A.: O statyce porównawczej dla oligopolu. Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
  3. BEGG D., FISCHER S., DORNBUSCH R.: Mikroekonomia. PWE, Warszawa 2007.
  4. BOJAŃCZYK M.: Analiza pozycji firmy w konkurencyjnej gałęzi. [w:] Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja (red. W. Szymański) Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1995.
  5. KAPUSTA F.: Teoria agrobiznesu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  6. KLIMCZAK B.: Mikroekonomia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
  7. PIWOWAR A.: Transfer wiedzy w zakresie nawozów mineralnych. Studia i Materiały PSZW 2008, t. 14.
  8. PIWOWAR A.: Aktywność innowacyjna i inwestycyjna producentów nawozów mineralnych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA 2010, t. XII, z. 5.
  9. SMID W.: Leksykon menadżera. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu