BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korenik Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Region a kształtowanie się nowych realiów gospodarczych
Region and a Formation of New Economic Realities
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 233-242, bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Keyword
Gospodarka sieciowa, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Region
Network economy, Knowledge-based economy, Region
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy problematyki związanej z kształtowaniem się nowych realiów gospodarczych. Szczególną uwagę zwrócono na kształtowanie się gospodarki opartej na wiedzy oraz formowanie się sieci gospodarczych. W artykule wskazano także na podstawowe czynniki dynamizujące współczesne społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)

The article presents issues related to the formation of new economic realities. Particular attention is paid to the development of knowledge-based economy and the formation of economic networks. The article also shows basic factors which make modern societies more dynamic. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bell D., Technika łączności, [w:] Przegląd zagranicznej literatury prognostycznej, Komitet PAN Polska 2000, Wrocław-Warszawa 1983.
 2. Castells M., Koniec tysiąclecia, PWN, Warszawa 2009.
 3. Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2008.
 4. Castells M., The Information Age. Economy, Society and Culture, vol. I: The Rise of The Network So-ciety, Blackwell Publishers, Oxford 1998.
 5. Domański R., Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa 2002.
 6. Domański R., Przestrzenna transformacja gospodarcza, PWN, Warszawa 1997.
 7. Edukacja obywatelska. Słownik encyklopedyczny, Europa, Wrocław 1999.
 8. Freeman C., Network of innovators: a synthesis of research issues, ,,Research Policy" 1991, no. 20(5).
 9. Gomułka S., Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego w świecie, [w:] R. Rapacki (red.), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja? PWE, Warszawa 2009.
 10. Gomułka T.S., Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego w świecie, [w:] R. Rapacki (red.). Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja? PWE, Warszawa 2009.
 11. Gruchman B., Geneza innowacyjnego paradygmatu rozwoju regionalnego, [w:] M. Klamut, L. Cybulski (red.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000.
 12. http://www.minneapolisfed.org/research/prescott/papers/Unified_Theory.pdf.
 13. Korenik S. (red.), Wprowadzenie do geografii politycznej i gospodarczej, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006.
 14. Kukliński A., O nowym modelu polityki regionalnej - artykuł dyskusyjny, "Studia Regionalne i Lokal-ne" 2003, nr 4(14).
 15. Masahisa F., Krugman P., Venables A.J., The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade, Mass.: MIT Press, Cambridge 1999.
 16. Olechnicka A., Region peryferyjny w gospodarce informacyjnej, Scholar, Warszawa 2004.
 17. Pietrzyk I., Rekonwersja gospodarki regionalnej w świetle nowych koncepcji rozwoju regionalnego, [w:] Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej, Wydawnictwo AE, Kraków 1996.
 18. Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa lipiec 2009.
 19. Priveli M., Funkcja metropolitalna a proces globalizacji, "Studia Regionalne i Lokalne" 2004, nr 4(14).
 20. Rózga Luter R., Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój regionalny na przykładzie regionu środkowego Meksyku, "Studia Regionalne i Lokalne" 2004, nr 1(15).
 21. Wojtasiewicz L., Polityka rozwoju regionu wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] M. Klamut (red.), Polityka ekonomiczna, współczesne wyzwania, PWN, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu