BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźmicki Marek (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Dąbrowski Dominik (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Sytuacja ekonomiczna jako czynnik determinujący aktywność turystyczną osób niepełnosprawnych
The Economic Situation as a Determinant of Tourist Activity of People with Disabilities
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 93, s. 159-169, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Aktywność turystyczna, Osoby niepełnosprawne, Badanie turystyki
Tourist activity, Disabled people, Tourism research
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest określenie wpływu sytuacji ekonomicznej osób niepełnosprawnych na ich aktywność turystyczną oraz wybór określonych form turystyki. Czynnikami uwzględnianymi przy analizie badań, określającymi sytuację ekonomiczną respondentów były: ocena własnej sytuacji materialnej przez badanych, główne źródło utrzymania (praca zarobkowa lub korzystanie ze źródeł niezarobkowych, takich jak: emerytura, renta, zasiłek) oraz aktywność zawodowa. Biorąc pod uwagę ostatnią cechę, badana grupa respondentów została zróżnicowana na osoby pracujące, bezrobotne i bierne zawodowo. (fragment tekstu)

The aim of the study was to determine the effect of the economic situation of disabled people on their tourist activity and the choice of particular forms of tourism. The study was conducted in the years 2006-2007 among the group of 360 disabled people within lubelskie region. The economic situation of respondents did not have a decisive influence on the choice of tourist activities. The wallet does not decide here but the preferences that are similar in the case of disabled people of differential economic situation. Unfortunately, people with disabilities, regardless of the level of their professional activity, in the vast majority rarely benefit from tourism activities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, GUS, Warszawa 2003.
  2. CYGAN K. 2010: Turystyka osób niepełnosprawnych w Polsce. [w:] Osoby niepełnosprawne w turystyce, red. R. Ziółkowski. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
  3. GALOCH R., ŁAGÓDKA R. 2010: Aktywność turystyczna osób o specjalnych potrzebach. [w:] Osoby niepełnosprawne w turystyce, red. R. Ziółkowski. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
  4. KAGANEK K. 2009: Turystyka osób niepełnosprawnych w aspekcie wybranych uwarunkowań. EAS, Kraków.
  5. ŁOBOŻEWICZ T. (red.) 2000: Turystyka i rekreacja ludzi niepełnosprawnych. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa.
  6. Narodowy Spis Powszechny, GUS, Warszawa 2002.
  7. PODOLEC B., ULMAN P., WAŁĘGA A. 2008: Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  8. WASILEWSKA E. 2010: Zróżnicowanie aktywności ekonomicznej osób niepełnosprawnych w Polsce i jej determinanty. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nr 86.
  9. Wybrane aspekty aktywności ekonomicznej ludności 2002, GUS, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu