BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parzonko Anna J. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji
Determinants of Human Capital Formation in an Organization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.3, s. 143-154, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Kapitał ludzki, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategia personalna
Human capital, Human Resources Management (HRM), Personnal strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie pojęcia i istoty kapitału ludzkiego oraz ważniejszych uwarunkowań jego kształtowania. Wśród uwarunkowań wewnętrznych, wynikających z istoty samej organizacji, wyróżniono charakter organizacji, realizowane strategie personalne, wielkość firmy i stopień jej rozwoju. Spośród uwarunkowań zewnętrznych scharakteryzowano procesy demograficzne i wynikające z nich zmiany zachodzące na rynku pracy, postęp techniczny i technologiczny oraz szeroko pojętą globalizację. Na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz dostępnych wyników badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego" podjęto próbę oceny wpływu wymienionych uwarunkowań na procesy kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji. (abstrakt oryginalny)

The paper examines the most important determinants of human capital formation in an organization. The discussed internal factors, resulting from the nature of the organization include: the character of the organization, the resulting personnel policies, the company size and the stage of the organization development. The external factors, explored in the paper, comprise: the demographic processes, the resulting changes in the labor market, technical and technological progress and widely understood globalization. The paper reviews the literature on the subject and examines the accessible results of studies on employers and job offers conducted as part of the fourth edition of the Study of Human Capital in Poland 2013 in order to assess the impact of these factors on the processes of human capital formation in an organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
  2. Borowiecki R., Kwieciński M., Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.
  3. Górecka K., Kompetencje a kapitał ludzki i intelektualny, w: M. Gawrońska-Garstka (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo intelektualne Polaków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2009.
  4. Górniak J. (red.), Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki, PARP, Warszawa 2014.
  5. Liberska B., Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej, w: B. Liberska (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002.
  6. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - zasoby, PWE, Warszawa 2008.
  7. Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, PTE, Warszawa 2005.
  8. Szczucka A., Turek K., Worek B., Rozwijanie kompetencji przez dorosłych Polaków, PARP, Warszawa 2014.
  9. Tyrańska M., Walas-Trębacz J., Strategiczne aspekty analizy zasobów ludzkich organizacji, Zeszyty Naukowe nr 3, PTE, Kraków 2006.
  10. Wodnicka M., Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacji globalnej konkurencji, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 2009, rok 13, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu