BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołosowska Bożena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Źródła informacji wykorzystywane w ocenie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego
Sources of Information Used in the Evaluation of a Socially Responsible Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 91, s. 39-48, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Raporty społeczne, Źródła informacji, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Normy ISO, Raportowanie
Social reports, Information source, Corporate Social Responsibility (CSR), ISO International Standards, Reporting
Note
summ.
Abstract
Obserwując zmiany zachodzące w metodach i zakresie prezentowanych danych na temat przedsiębiorstw, można zauważyć, iż systematycznie wzrasta liczba przedstawianych informacji. Na pierwszym miejscu należy wskazać sprawozdania sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Nowością stają się raporty społeczne, opracowywane fakultatywnie, które mają docierać do zainteresowanych grup społeczeństwa obywatelskiego. Artykuł ma na celu przedstawienie międzynarodowych standardów etycznych w biznesie oraz światowej specyfiki prowadzenia biznesu. Jest to szczególnie ważne w związku z integracją europejską i przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (UE). Pokazano również, z jakich źródeł informacji można korzystać w trakcie przeprowadzania zewnętrznej oceny przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych. Wykorzystując normy i standardy w zakresie społecznej i etycznej odpowiedzialności, w pierwszej kolejności zostały przybliżone podstawowe definicje, odnoszące się do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Na tle rozważań teoretycznych największą uwagę zwrócono na standardy prezentacji danych w sprawozdaniach spółek stosujących idee CSR. Wskazano przy tym, iż przy ocenie przedsiębiorstwa z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju należy stosować pełną grupę wskaźników, które należy interpretować równocześnie. Następnie pokazano zastosowanie reguł CSR w Polsce oraz zaprezentowano przykłady spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, należących do indeksu Respect czy też opracowujących raporty społeczne i określających się jako spółki społecznie odpowiedzialne. (fragment tekstu)

The paper describes how important it becomes to create appropriate standards that are applicable to the operations of socially responsible companies and their stakeholders. Introduction of those standards becomes necessary for adequate presentation and verification of reported data. Portions of interesting information can be acquired from separate social reports and it is often proposed by investors that elements of sustainable development should appear in financial reports. Not all procedures however are formalized and unified while range of presented data is vastly increasing making forms of corporate social responsibility more and more differentiated depending on assumed research paradigm. It is important however to take actions in order to unify presentation and interpretation methods of published data. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. DZIAWGO D.: Relacje inwestorskie. PWN, Warszawa 2011.
 2. FAMIELEC J.: Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i funkcjonowanie przedsiębiorstw. [w:] Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów. Tom 1. Problemy ogólnopaństwowe i sektorowe. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 3. GABRUSEWICZ T.: Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 4. GASPARSKI W., (red.): Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu. WSPiZ, Warszawa 2003.
 5. KAPLON A.: Pojęcie zrównoważonego rozwoju, w perspektywie teorii Jurgena Habermasa, [w:] Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, pod red. A. Graczyka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Białystok-Wrocław 2007.
 6. KAŹMIERCZAK M.: Rola audytu w kształtowaniu społecznie odpowiedzialnych organizacji. Ekonomia i Środowisko 2010, nr 2(38).
 7. KOŻUCH B.: Nauka o organizacji. CeDeWu, Warszawa 2007.
 8. NAKONIECZNA J.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych. Difin, Warszawa 2008.
 9. OCIECZEK W., GAJDZIK B.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw produkcyjnych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 10. PINDELSKI M.: Tworzenie przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem społeczności sieciowych. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 11. ROGALL H.: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 12. ROK B.: Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 13. ROK B.: Instytucjonalizacja społecznej odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Perspektywa teoretyczna i strategia badawcza. [w:] Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010.
 14. Standardy AA 1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu. CRSinfo, Warszawa 2011.
 15. THOMPSON M., PICCOLA I.: Raport społeczny - reklama czy pożyteczne narzędzie. Harvard Business Review Polska 2007, nr 52.
 16. ZBIEGIEŃ-MACIĄG L., Etyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1997.
 17. http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/kryteria_oceny_spolek
 18. http://www.pkn.pl/news/2010/11/1-listopada-2010-publikacja-normy-iso-26000
 19. http://www.odpowiedzialnafirma.pl
 20. http://www.mg.gov.pl/node/11771
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu