BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowerski Mieczysław (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu)
Title
Wpływ nastrojów gospodarczych przedsiębiorców i konsumentów na decyzje dywidendowe spółek kapitałowych
Influence of Entrepreneurs and Consumers' Economic Moods on Dividents Decisions of Capital Companies
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 215-234, tab., wykr., bibliogr. 32 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Keyword
Polityka dywidend, Dywidenda, Modele liniowe, Model logitowy, Metoda najmniejszych kwadratów, Giełda papierów wartościowych
Dividend policy, Dividend, Linear models, Logit model, Least squares method, Stock market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W dotychczasowych badaniach czynników determinujących decyzje dywidendowe spółek publicznych znacznie większą rangę nadawano czynnikom mikroekonomicznym, a mniejszą czynnikom makroekonomicznym. Brak jest analiz wpływu nastrojów gospodarczych (economic sentiment) na politykę dywidend spółek. Do weryfikacji hipotezy o wpływie nastrojów gospodarczych na decyzje dywidendowe spółek notowanych w latach 1996-2010 na GPW w Warszawie zastosowano modele logitowe udziału spółek płacących dywidendy w ogólnej liczbie spółek w końcu roku t względem zmian PKB w roku t - 1 oraz barometru nastrojów gospodarczych w roku t. Oszacowane modele pozwoliły wyciągnąć wnioski, że oprócz sytuacji gospodarczej w roku t - 1 na podejmowane w roku t decyzje dywidendowe wpływ mają nastroje gospodarcze występujące w polskiej gospodarce w maju roku t.(abstrakt oryginalny)

In the previous research on determinants of dividend decisions in limited liability companies, much higher significance was given to micro-economic factors describing the economic and financial situation of companies and much smaller to macroeconomic factors. However, there is no analysis of the impact of economic sentiment on the dividend policy of companies. Moreover companies do not operate in 'a vacuum'. The economic situation in a certain country and even the world economic situation and its perception by entrepreneurs has a significant impact on their activities and decisions. To verify the hypothesis about the impact of economic sentiment on dividend decisions of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 1996-2009, logistic models were applied. In them, the dependent variable had the value of logit of fraction of paying dividends firms in the total number of quoted firms in a current year. As explanatory variables were the rate of growth of GDP in the year t - 1 and economic sentiment in the current year (measured using, computed by the European Commission at monthly intervals, Economic Sentiment Index). Estimated models allowed to draw conclusions that, apart from the economic and financial situation in the year t - 1, dividend decisions made in year t are also affected by economic sentiment found in Polish economy at the end of May in year t. It is all more understandable that, according to the Polish Code of Commercial Companies, the company should decide on the distribution of profit within 6 months after the end of economic year. Therefore, when making decisions, the boards of companies and shareholders take into account not only economic situation in the previous year, but also the current economic sentiment. This may be an additional explanation for the restrictions of dividends during the last recession.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamowicz E., Dorobek naukowy Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH w latach 1993-2007, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH nr 81, SGH, Warszawa 2008.
 2. Black F., The dividend puzzle, "Journal of Portfolio Management", Winter 1976, s. 634-639.
 3. Baker M., Wurgler J., A catering theory of dividends, "The Journal of Finance", vol. LIX, no. 3, June 2004a, s. 1125-1165.
 4. Baker M., Wurgler J., Appearing and disappearing dividends: The link to catering incentives, "Journal of Financial of Economics" 2004b, vol. 73, Issue 2, s. 271-288.
 5. Barczyk R., Kowalczyk Z., Metody badania koniunktury gospodarczej, PWN, Warszawa-Poznań 1993.
 6. Bartram S.M., Brown P., How J.C.Y., Verhoeven P., Agency Conflicts and Corporate Payout Policies: A Global Study, University of Auckland, November 2007.
 7. Bieć A., Badania koniunktury z perspektywy 20 lat, Prace i Materiały IRG SGH nr 80, SGH, Warszawa 2008.
 8. Brav A., Graham J., Harvey C., Michaely R., Payout Policy in the 21st Century, "Journal of Financial Economics" 2005, vol. 77, Issue 3, s. 483-527.
 9. Charemza W.W., Deadman D., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
 10. Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 11. DeAngelo H., DeAngelo L., Stulz R., Dividend policy and the earned/contributed capital mix: a test of the life - cycle theory, "Journal of Financial Economics" 2006, vol. 81, Issue 2, s. 227-254.
 12. Denis D.J., Osobov I., Why do firms pay dividends? International evidence on the determinants of dividend policy, "Journal of Financial Economics", vol. 89, Issue 1, July 2008, s. 62-82.
 13. Fama E.F., French K.F., Disappearing dividends: changing firm characteristics or lower propensity to pay? "Journal of Financial Economics" 2001, vol. 60, Issue 1, s. 3-43.
 14. Hellwig Z., Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekono-metryczne, "Przegląd Statystyczny" 1976, R. XXIII - z. 1, s. 3-20.
 15. Hellwig Z., Efekt katalizy w modelu ekonometrycznym, jego wykrywanie i usuwanie, "Przegląd Statystyczny" 1977, R. XXIV - z. 2, s. 179-191.
 16. Jacob M., Jacob M., Taxation, Dividends and Share Repurchases: Taking Evidence Global, January 6, 2010, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1532674.
 17. Jajuga K., Modele z dyskretną zmienną objaśnianą, [w:] Estymacja modeli ekonometrycznych, red. S. Bartosiewicz, PWE, Warszawa 1990.
 18. Kowerski M., Mikro- i makroekonomiczne czynniki kształtowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1136, AE, Wrocław 2006, s. 216-227.
 19. Kowerski M., Wpływ dotychczasowych strategii dywidendowych na bieżące decyzje o wypłatach dywidend przez spółki giełdowe, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1175, AE, Wrocław 2007, s. 156-164.
 20. Kowerski M., Wpływ czynników makroekonomicznych na decyzje dywidendowe spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 56, UE, Wrocław 2009a, s. 254-267.
 21. Kowerski M., Metodyka badania nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim na tle badań Komisji Europejskiej, "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy" 2009b, nr 3(17), s. 14-28.
 22. Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2004.
 23. La Porta R.F., Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, R. Vishny, Agency problems and dividend policy around the world, "Journal of Finance" 2000, vol. LV, s. 1-33.
 24. Lintner J., Distribution of Incomes of Corporation Among Dividends, Retained Earnings and Taxes, "American Economic Review" 1956, no. 46(2), s. 97-113.
 25. Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 26. Miller M., Modigliani F., Dividend policy, growth and valuation of shares, "The Journal of Business" 1961, no. 34, s. 411-433.
 27. Renneboog L., Szilagyi P.G., How relevant is dividend policy under low shareholder protection, Working Paper, Tilburg University, February 2007.
 28. Salas J.M., Chahyadi C.S., Is there a Lower Propensity to Pay Dividends? A Decomposition of Dividend Payers, Division of Finance, Michael F. Price College of Business, University of Oklahoma, February 2006.
 29. The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys User Guide, 4 July 2007: Commission Directorate General Economic and Financial Affairs, Brussels, http://europa.et.int/comm/dgs/economy_finance/index_en.htm.
 30. von Eije H., Megginson W.L., Dividends and share repurchases in the European Union, "Journal of Financial Economics" 2008, vol. 89, Issue 2, s. 347-374.
 31. Yamarone R., Wskaźniki ekonomiczne. Przewodnik inwestora, Helion, Gliwice 2006, s. 190.
 32. Zhuang Ch., Fu Y., Dividends, taxes, signaling: Evidence from the 2003 dividend tax cut, Working Paper, University of Georgia, Athens, 2008, electronic copy: http://ssrn.com.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu