BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mrówczyńska-Kamińska Aldona (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Poczta Walenty (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Przepływy materiałowe w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce w świetle modelu przepływów międzygałęziowych
The Input-Output Analysis in Agri-Food Sector in Poland
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 9-19, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Sektor rolno-spożywczy, Przepływy międzygałęziowe, Agrobiznes, Produkcja
Agri-food sector, Input−Output Model, Agrobusiness, Production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie ukazuje wielkości i struktury przepływów materiałowych w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce w świetle modelu przepływów międzygałęziowych. Analiza współzależności między poszczególnymi agregatami agrobiznesu wykazała, że w Polsce w dalszym ciągu w rolnictwie i przemyśle spożywczym dominujące znaczenie odgrywa produkcja surowców wewnątrz tych sektorów, czyli obrót wewnętrzny. Sektor rolno-żywnościowy w Polsce znajduje się we wczesnym stadium przeobrażeń w kierunku nowoczesności. W zaopatrzeniu materiałowym agrobiznesu przede wszystkim musi wzrosnąć rola sfery pierwszej, w tym głównie sektora usługowego. Głównym warunkiem przeprowadzenia zmian w tym zakresie w Polsce, jest przede wszystkim wzrost gospodarczy i objęcie polskiego sektora rolno-żywnościowego instrumentami WPR UE. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article was to analyze the volume and the structure of inputs-outputs in agri-food sector in Poland. The analysis of the interdependence of the agribusiness aggregates shows that in Polish agriculture and food industry the internal production is still of the highest importance. The agri-food sector in Poland is on the early step of development. In material supply of agribusiness the importance of the first sphere, especially services, ought to increase. The main condition to change the situation in Poland is to generate economic growth and be able to benefit from the CAP instruments. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czyżewski A. 2001: Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce. Wyd. AE, Poznań.
 2. Czyżewski A. 2008: Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki, Wyd. IV. AE w Poznaniu, Poznań.
 3. Grabowski S. 1997: Gospodarka żywnościowa w warunkach rynkowych. SGH, Warszawa.
 4. Leontief W. 1936: Quantitative input and output relations In the economic system of the United States. The Review of economics and Statistics, vol. XVIII.
 5. Mrówczyńska-Kamińska A. 2009: Przepływy materiałowe w Niemczech i w Polsce w latach 19952004. SGGW, Warszawa (w druku).
 6. Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A. 2004a: Agrobiznes w Polsce jako subsystem gospodarki narodowej. Wyd. AR, Poznań, s. 113.
 7. Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A. 2003: Tworzenie i rozdysponowanie produkcji rolnej na tle związków z gospodarką narodową Roczniki Nauk Rolniczych, seria G - Ekonomika Rolnictwa, Tom 90, z. 2, Warszawa.
 8. Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A. 2004b: Tworzenie i rozdysponowanie produkcji przemysłu spożywczego na tle związków z gospodarką. [W:] Agrobiznes 2004, Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Wyd. AE im. Oskara Langego, Wrocław, s. 177-184.
 9. Produkcja i sprzedaż pasz dla zwierząt hodowlanych w Polsce w 1995 roku, dane niepublikowane GIS, Warszawa.
 10. Produkt Krajowy Brutto Rachunki Regionalne w 2005 roku. 2007: US, Katowice.
 11. Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług za 1995 i 2004 rok dla Polski - dane niepublikowane.
 12. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2007 rok. 2007: GUS, Warszawa.
 13. Rocznik statystyczny przemysłu. 2000, 2005: GUS, Warszawa.
 14. Rocznik statystyczny RP. 2000, 2005: GUS, Warszawa.
 15. Tomaszewicz Ł. 1994: Metody analizy input-output. PWE, Warszawa.
 16. Woś A., Zegar J.S. 1983: Gospodarka żywnościowa. Problemy ekonomiki i sterowania. PWE, Warszawa.
 17. Woś A. 1979: Związki rolnictwa z gospodarką narodową. PWRiL, Warszawa.
 18. Zalewski A. 1989: Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce. PWN, Warszawa.
 19. Zegar L S. 1973: Agregat żywnościowy jako transformator zasileń. Wieś i Rolnictwo, nr 1, s.123.
 20. Zużycie energii w rolnictwie w Polsce [www. ep.eurostat.ec.europa.eu].
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu