BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stola Emilia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Znaczenie podaży pieniądza w działalności kredytowej banków komercyjnych
Meaning of Money Supply in Commercial Bank's Lending Activit
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 41-48, tab., bibliogr. 12 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Banki komercyjne, Kredyt bankowy, Podaż pieniądza
Commercial banks, Bank credit, Money supply
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu określono zależności pomiędzy kształtowaniem się wielkości podaży pieniądza, a poziomem udzielonych kredytów przez banki komercyjne w Polsce, oraz dokonano identyfikacji cech wpływających na poziom podaży pieniądza. Na podstawie analizy prostej regresji liniowej i regresji wielorakiej oraz analizy wariancji, potwierdzono statystyczną istotność zależności pomiędzy wzrostem wolumenu udzielonych kredytów, a zwiększeniem się poziomu podaży pieniądza. (abstrakt oryginalny)

The aim of elaborations was determination of dependence among forming of money supply, and level of loans in commercial banks in polish banking sector. The elaborations presents also identification of factors which have influence on level of money supply. the research in this range shows statistic irrelevance of dependence incrementation between volume of credits and money supply. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bernake В., Blinder A. 1988: Credit, money and aggregate demand. American Economic Review, vol. 78, issue 2, s. 436.
 2. Freixas X., Rochet J. C. 2007: Mikroekonomia bankowa. CeDeWu, Warszawa, s. 218-219.
 3. Hill Т., Lewicki Т. 2006: Statistics. Methods and applications. StatSoft, Tulsa, The United States of America.
 4. Kaźmierczak A. 2008: Polityka pieniężna w gospodarce otwartej. PWN, Warszawa, s. 62-63, 89-96.
 5. Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A. 2007: Statystyka. Difin, Warszawa, s. 309, 302, 317.
 6. Marciniak S. (red.) 2005: Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy. PWN, Warszawa, s. 396, 397.
 7. Matthes K., Thompson J. 2008: The economics of banking. Willey, London, s. 275.
 8. Milewski R. (red.) 1999: Elementarne zagadnienia z ekonomii. PWN, Warszawa, s. 355, 361.
 9. Mishkin F. 1995: Symposium on the monetary transmission mechanism. Journal of Economic Perspectives, vol. 9, issue 4, s. 4.
 10. Stiglitz J. E., Weiss A. 1981: Credit rationing in markets with imperfect information. American Economic Review, vol. 6, s. 89.
 11. Qiong L., Zhiwei W. 2008: The relationship among money supply, banking lending and aggregate demand in China 1994-2006. Journal of Economics of China, s. 498.
 12. Zaleska M. (red.) 2007: Współczesna bankowość. Difin, Warszawa, s. 40-41.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu