BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sroka Wojciech (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Instrumenty finansowego wsparcia obszarów wiejskich w Polsce i Bawarii : analiza porównawcza
Financial Instruments for Promoting Development in Rural Areas of Bavaria and Poland : a Comparative Analysis
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 49-57, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Państwa członkowskie, Rozwój obszarów wiejskich, Wsparcie finansowe, Analiza porównawcza
Member states, Rural development, Financial support, Comparative analysis
Note
streszcz., summ.
Country
Bawaria, Polska
Bavaria, Poland
Abstract
Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej polska wieś i rolnictwo zostały objęte wsparciem w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Funduszy Strukturalnych. Duże zróżnicowanie rolnictwa w krajach UE powoduje, iż państwa członkowskie UE zobowiązane są do formułowania własnych dostosowanych do regionalnych warunków programów rozwoju obszarów wiejskich. W opracowaniu przedstawiono dwa programy: polski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i jego niemiecki regionalny odpowiednik Bawarski Program Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (BayZAL). (abstrakt oryginalny)

In this working paper the polish program for the development of rural areas (PROW) and its German counterpart, the Bavarian future program for agriculture and rural areas (BayZAL) are analyzed. The main purpose of this examination is the comparison of aims and instruments for the promotion of agriculture and rural areas. In the centre of the analysis are the programs' focuses and most important measures. The analysis showed, that the examined programs show differences in the area of financing. They reveal both in the focuses as in the promotion of certain measures. In the two programs dominate different philosophies concerning the financing of concrete measures and main activities. They result from the disparities in economic development and the quality of local human capital. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bayerisches Zukunftsprogramm Agrarwirtschaft und Ländlicher Raum 2007-2013. 2007: Bayerisches Staatsministerium fur Landwirtschaft und Forsten und Bayerisches Staatsministerium fur Umwelt.
  2. Dybowski G. 2006: Polityka rozwoju obszarów wiejskich UE - margines swobody dla decyzji narodowych. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
  3. Józwiak W. 1993: Ocena dystansu dzielącego rozwój rolnictwa Polski i RFN. Wyd. Real Press, Warszawa.
  4. Musiał W. 2008: Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich. IRWiR PAN, Warszawa.
  5. OECD. 2006: Das neue Paradigma fur den ländlichen Raum. Berichte Uber die Politik fur den ländlichen Raum. OECD, Paris.
  6. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2007: MRiRW, Warszawa.
  7. Plewa J. 2006: Wyzwania dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w perspektywie najbliższych lat. [W:] Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa. Red. Wilkin J. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
  8. Rowiński J., Łysoń P. 2006: Program rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
  9. Sawicka Z., Wiatrak A. P. 2008: Sens, uwarunkowania i znaczenie komparatywnych badań rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Bawarii i Małopolski. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, s. 94-104.
  10. Schick K. 2004: Die EU Agrarreform in ihren möglichen Konsequenzen fur die Entwicklung des ländlichen Raumes unter besonderer Berücksichtigung der Situation in Bayern. Wydawnictwo Universität Augsburg-Technische Universität Kaiserslautern.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu