BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Satoła Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Finansowe wspieranie budżetów gmin wybranymi funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej
Financial Supporting of Local Self-Government Budgets by Chosen European Union Structural Funds
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 58-66, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Budżet gminy, Finanse samorządu terytorialnego, Fundusze strukturalne
District budget, Local government finance, Structural funds
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Zaprezentowano działania podejmowane przez władze gmin zmierzające do pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych mających tworzyć sprzyjające warunki dla procesów rozwoju lokalnego. Aktywność gmin w ubieganiu się o fundusze zewnętrzne przedstawiono w powiązaniu z ich sytuacją budżetową. Analizie poddano samodzielność gmin w sferze dochodów. W analizie wykorzystano wskaźnik zasilania budżetu funduszami strukturalnymi i przy jego pomocy obliczono skalę wsparcia, jaką otrzymały lokalne budżety ze środków UE. Badania wykazały, iż gminy cechujące się wyższą samodzielnością finansową częściej niż inne zarówno ubiegały się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE, jak i więcej środków finansowych z tych funduszy zdołały ostatecznie wykorzystać. Zasilanie środkami pomocowymi budżetów objętych analizą gmin wyniosło przeciętnie 2,8% wartości ich ogólnych dochodów. (abstrakt oryginalny)

The paper presents activities undertaken by authorities of local communes aiming at winning of co-financing from European Union structural funds. The main aim of co-financed this way infrastructure investments was creating favourable conditions for the local development. The activity of communes in applying for external funds was described in connecting with their budgetary situation. Financial independence of communes was analysed in area of their incomes. An indicator of budget supplying with structural funds was introduced and with its help a scale of the support that local budgets have obtained from European Union funds was calculated. Research has shown that municipalities with a greater financial autonomy claiming the subsidy from the EU structural funds more often. They have also finally used much financial support than other communities. Index of budget supplying with structural funds in the communes covered by the study was on average 2,8% of the value of their overall incomes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bielecka D. 2006: Regionalne zróżnicowanie sprawności samorządów w wykorzystaniu środków z funduszu SAPARD. Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(23), s. 83-106.
  2. Dziemianowicz W., Swianiewicz P. 2007: Gmina pasywna. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. CXIVI, Warszawa, s. 84.
  3. Dziemianowicz W. 2008: Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  4. Jastrzębska M. 2002: Kondycja finansowa a polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny, nr 11, s. 31.
  5. Kisiel R., Babuchowska K., Mierzejewska J. 2006: Działania władz lokalnych wspierające rozwój obszarów wiejskich. [W:] Samorządy i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Prace Naukowe KPAiM SGGW, nr 40, Warszawa, s. 11-19.
  6. Kożuch A., Brzozowska K. (red.) 2006: Współczesne problemy zarządzania finansami lokalnymi. Wyd. Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków, s. 176.
  7. Mirończuk A. 2005: Zarządzanie finansami lokalnymi a rozwój obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, t. VII, z. 4, s. 284.
  8. Parysek J. 2001: Podstawy gospodarki lokalnej. Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
  9. Pięcek B. 1999: Wpływ infrastruktury wiejskiej na stopę życiową mieszkańców. Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, s.62.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu