BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Harasimowicz Stanisław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Janus Jarosław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Ostrągowska Barbara (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Optymalizacja rozmieszczenia gruntów gospodarstw we wsi wykorzystująca podział jej obszaru na paski elementarne
Optimizing the Layout of Farmland in a Village With the Use of Elementary Village Area Sectionalization
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 77-87, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Grunty rolne, Gospodarka gruntami, Modele optymalizacyjne, Miara odległości
Arable land, Land economy, Optimizing models, Distance measures
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowany model optymalizacji rozmieszczenia gruntów gospodarstw wymaga podziału wsi na niewielkie paski elementarne wydzielane w kompleksach projektowania działek wzdłuż ustalonego kierunku ich projektowania. Daje to możliwość stosunkowo dokładnego opisu położenia gruntów względem siedlisk oraz pozwala na kształtowanie rozłogów działek przez łączenie sąsiednich pasków elementarnych przydzielanych określonemu gospodarstwu. Efektem optymalizacji jest taki przydział pasków elementarnych do gospodarstw, który minimalizuje ich odległość do siedlisk. Podstawowe procedury dotyczące budowy modelu i jego rozwiązania zostały zautomatyzowane przy pomocy programów komputerowych, co umożliwia praktyczne stosowanie opracowanej metody. (abstrakt oryginalny)

The developed model of optimizing the layout of farmland involves the sectionalization of the area into small elementary sections. These sections are marked off within the complexes of plots under the design project and along the fixed direction of designing those plots. With this specific model, it is possible to relatively accurately describe the layout of plots in relation to farm sites and to shape plains of plots by connecting the neighbouring elementary sections assigned to a given farm. Based on this type of optimization, the elementary sections are assigned to farms in such a way that the distances between the farms and their sites are minimized. The basic procedures relating to the construction of the optimization model, as well as its solutions have been automated using computer software, and, owing to this fact, it is possible to practically apply the method developed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Banat J., Harasimowicz S., Ostrągowska В., Rutkowski M. 1982: Wykorzystanie metody programowania liniowego dla optymalizacji rozmieszczenia gruntów gospodarstw we wsi. IV Sympozjum Naukowe nt. Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania terenów wiejskich. AR Kraków, 11-20.
  2. Dembowska Z., Lachert Z. 1974: Zagospodarowanie przestrzenne wsi a warunki hodowli bydła w gospodarstwach chłopskich. PWN, Warszawa.
  3. Harasimowicz S. 1986: Optymalizacja podziału wsi na gospodarstwa ze względu na odległość gruntów od siedlisk. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Rozprawa habilitacyjna, nr 110.
  4. Harasimowicz S., Janus J. 2006: Określenie najkrótszej trasy między działką a siedliskiem za pomocą grafu sieci drogowej i przemieszczeń po granicach działek. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2/1, PAN Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 49-60.
  5. Harasimowicz S., Janus J., Ostrągowska B. 2006a: Optymalizacja rozmieszczenia gruntów gospodarstw rolnych na terenie wsi uwzględniająca położenie w stosunku do siedlisk. Przegląd Geodezyjny, 12, 12-18.
  6. Harasimowicz S., Janus J. 2008: Optimisation of Arable Plots Arrangement in Comparison to Farm Settlements in a Village. FIG Working Week, Stockholm, Sweden, 1-15.
  7. Manteuffel R. 1971: Ekonomika i organizacja pracy wykonawczej. PWRiL, Warszawa.
  8. Stelmach M., Lasota T., Malina R., Sugalski A. 1975: Projekt rozmieszczenia gruntów w ujęciu programowania liniowego. Przegląd Geodezyjny, 5, 199-204.
  9. Woch F. 2001: Optymalne parametry rozłogu gruntów gospodarstw rodzinnych dla wyżynnych terenów Polski. Pamiętnik Pułaski, z. 127.
  10. Żebrowski W., Hopfer A. 1979: Sformułowanie zadania scalenia optymalnego. Przegląd Geodezyjny, 9, 7-9.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu