BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franc-Dąbrowska Justyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Sprawność gospodarowania w aspekcie wypłat dywidend w przedsiębiorstwach rolniczych - ujęcie modelowe
Efficiency Ratios in the View of Dividends Payments in the Agricultural Companies - Model Approach
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 88-96, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Polityka dywidend, Przedsiębiorstwo rolne, Struktura finansowa, Dywidenda, Efektywność gospodarowania
Dividend policy, Agricultural enterprises, Financial structure, Dividend, Business efficiency
Note
streszcz., summ., Artykuł przygotowany w ramach realizacji habilitacyjnego projektu badawczego nr N11300732/303
Abstract
W artykule przeprowadzono analizy modelowe, poszukując determinant wskaźników wyznaczających sprawność gospodarowania przedsiębiorstw rolniczych. Badaniami objęto próbę 67 przedsiębiorstw, w latach 2001-2007. Stwierdzono istotne statystycznie powiązania pomiędzy sprawnością gospodarowania (obrót zobowiązaniami) a polityką dywidend realizowaną w badanych przedsiębiorstwach rolniczych. (abstrakt oryginalny)

The article presents results of model analysis which were conducted to identify factors impacting efficiency ratios in the agricultural companies. The research sample covered 67 entities in the years 2001-2007. Statistically important dependencies were found between efficiency (payables turnover ratio) and dividend policy adopted in the studied companies. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baltagi B.H. 2003: Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons, LTD, England, s. 12-15.
 2. Barry P.J., Ellinger P.N., Hopkin J.A., Baker C.B. 1995: Financial Management in Agriculture. Interstate Publishers, Inc, Danville, Illinois, s. 108.
 3. Brigham E.F., Houston J.F. 2005: Podstawy zarządzania finansami t. 1. PWE, Warszawa, s. 112.
 4. Franc-Dąbrowska J. 2009: Struktura kapitału a podział zysku w spółkach giełdowych przemysłu robno-spożywczego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 48, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 239-249.
 5. Gabrusewicz W. 2007: Podstawy analizy finansowej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 268-269.
 6. Griliches Z., Intriligator M.D. 2007: Handbook of econometrics. V 2. Elsevier North Holland, Spain, s 1248-1318.
 7. Kufel T. 2007: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 164-167.
 8. Modigliani F., M. H. Miller 1961: Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares. The Journal of Business, nr 4/1961 (June), s. 411-433.
 9. Modigliani F., M. H. Miller 1963: Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. The American Economic Review, nr 3/1963 (June), s. 433-443.
 10. Rocznik Giełdowy 2001-2009. 2001-2009: Oficjalne Wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa.
 11. Rutkowski A. 2007: Zarządzanie finansami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 90.
 12. Sierpińska M., Jachna T. 2004: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 184.
 13. Wasilewski M. 2006: Efektywność i sprawność gospodarowania w przedsiębiorstwach rolniczych w zależności od strategii zarządzania kapitałem pracującym. [W:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa: teoria i praktyka, T. 1. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 369-378.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu